فزیم میخانیک

هر سرکتی که برق را از خود عبور داده بتواند آنرا بنام سرکت برقی یاد میکنند.

Types انواع:

1.  open circuits

2.  close circuits

3.  short circuits

1 .open circuit:

عبارت از سرکتی است که برق را از خـــود عـــــــــــبورداده نمــــــیتواند.

2 .close circuit:

عبارت از سرکتی است که  برق را از خود عــــــــــــبورداده مـــــــــــیتواند.

3 .short circuit:

عبارت از سرکتی است که از شارتی برق بوجود میآید و اکثراً نیتواند برق را از خود عبور بدهد .

فشار الکترونیکی بین قــــــــــطب های منفی و مـــــــــــثبت را ولتیج گویــــیند .

جریان

مقدار برقی که در عین زمان از یک کاندکتور عبور کند و آن کاندکتور آنرا از خود عبور داده بتواند آنرا بنام کریینت یاد میکنند .

Types:

1:ac_ (alternating current)

2:dc_ (direct current)

1: AC current:

عبارت از کرنتی است که بشکل غیر منظم حرکت میکند.

2: ِِِِِِDc current:

عبارت از کرنتی است که بشکل منظم حـــــــرکت میکند .

عبارت از آله است که برای اندازه گیری ولتیج ،کرنت و ریســـیستانس بـــــــکار میرود

یاد میکنندavu (ampere volt and ohm meter ) و در یک سرکت برقی آنرا بنام

Types:

1: digital

2: analogue

عبارت از یک آله الکترونیک است که جریان برق را محدود میسازد .

یک آله است که سرکت ما را از جریان برق زیاد مـــــحافظت میکند .

عبارت از یک آله الکترونیکی اصلاح کننده و یک جسم نیمه هادی است که ac

میتواند برق را ثابت نگهدارد و دارای دو ترمینل میباشد کـــه به نامهای انود و کتود یاد میشوند .

عبارت از یک آله الکترونیکی است که برق را به خود چارج مــیکند و دارای 2 ترمینل میباشد و باید یاد آور شد که قطب منفی آن دارای رنگ سفید میباشـــــــد.

مقدار برقی که در عین زمان از یک کاندکتور عبور میکند و آن کاندکتور آنرا از خود عبور داده مــــیتواند همـــــــــــــان توانایی را بــــنام ریسیستانس یاد میکنند.

Color 1st bound 2nd bound 3rd bound
black 0 0 1
brown 1 1 10
Red 2 2 100
orange 3 3 1000
yellow 4 4 10000
Green 5 5 100000
blue 6 6 1000000
violet 7 7 10000000
gray 8 8 100000000
whit 9 9 1000000000
golden x x 1/10
silver x x 1/100

Violet                           red                          green

7                                    2                         100000

72                         *          100000 =7200000

عبارت از یک بخش کامپیوتر است که اهتزاز و لرزشیکه در برق موجود باشد تصفیه میکند و یک برق ثابت برای کمپیوتر ما میدهد.

Types:

 1. At power supply
 2. Atx power supply
 3. Atx 12volt power supply
 1. at power supply :

عبارت از اقسام پاور سپلای بوده که به شکل خود کار نیــست و توسط  بورد ویا MOTHER  BOARD و سافت ویر ادازه نمی شــــــــــود برای روشن و دوباره خاموش کردن خود دارای سویچ است و در بورد کمپیوتر ما همراه با در وصل کننده یاد میشوند. p8 و p9 وصل میشود که به نام های

که هر کدام آن وصل کننده ها داران 6/6 پن ها هستند .

2.Atx power supply :

عبارت از اقسام پاور سپلای است که به شکل خود کار است و توســــــــــــط  بورد کمپیوتر ما و سافت ویر اداره میشود برای روشن و دو باره خاموش شدن خود کدام سویچی ندارد و در بورد کمپیوتر ما توسط یک کنکتور وصل p/1 یاد میکنند .power connector میشود که آنرا به  نام

که دارای 20ذپن است .

 1. Atx power supply :

عبارت از یک نوع پاور سپلای است که خاص برای کامپیوتر های مودل

Connector دارای یک    p/1 connector جدید ساخته شده است و به غیر از

یاد میشوند .   2×2 pin format و یا Atx 12volt power connector دیگر بنام

و همچنان این نوع پاور سپلای ها دارای یک نوع کنکتور دیگر هم هستند که به  یاد میشوند .auxiliary power connector  نام

Power connector for external devices.

1. Molex

2. Mini Molex

1. Molex connectors:

Hard disk, cd room, zip drive, tape drive, این کنکتور ها برای وصل کردن    وغیره استفاده میشود. Writer cd, combo drive

 1. mini Molex connectors:

استفاده میشود.3,5 floppy drive این کنکتور فقط برای

Color of wire Standard voltage Acceptable range
yellow +12 +8,5_12,5
red +9 +4,4_+5,2
black 0 0
whit -5 -4,5_-5,4
blue -12 -8,5_-12,5

Violet   +5 volts

Gray      Power ok

Green    Ps on

Orange +3, 3 volts

Computer system is not turning all and fun in not running.

 1. Check power switch if it is on or off.
 2. Check power cable that connected properly to your system.
 3. Check input voltage.
 4. Check power switch.
 5. Disconnect all power connectors and then turn on the power supply.
 6. Check out put voltage.
 7. Check internal circuits.

Computer system turning on and off by it self frequently.

 1. Check that the power plug is connected properly and tightly to your system.
 2. Check that if plug is getting hot clean the plug and and try again.
 3. check that fun of power supply is working or not ,
 4. Input voltages are wrong, so check input voltage.
 5. Check out put voltage of power supply and try again.
 6. Check internal circuits of power supply.

عبارت از مهمترين بخش computer  ما است كه به تمام آله هاي داخلي و خارجي وصل است و به طور مستقيم و يا غير مستقيم و آنرا به نامهاي

1. Mother board

2. System board

3. Logic board

4. Planner board

5. Main board

Mother board from form factor

عبارت از design و يا  shape  از mother board  است كه از يكديگر تفاوت دارند اما در اصل يك كار را اجرا ميكنند .

Types

 1. at style mother board.
 2. at baby style mother board
 3. atx family of mother board

1.At style mother board.

عبارت از shape  و يا design  از mother board  است كه از جمله ابتدايي تر ين شكل mother board  است كه در آن power supply at  وصل ميشود و اين نوع را فقط company IBM توليد ميكند .

2. at baby style mother board.

عبارت از shape يا design  از mother board  است كه به غير از company IBM  ديگر company  ها ميتوانند كه آنرا توليد كنند و در اين نوع مادر بو رد هاي  power supply at وصل ميشود .

3… atx family of mother board.

يكي از اقسام mother board  است كه به دو شكل يافت ميشوند

1. Atx mother board

2. Atx 12 volt mother board

و اين عبارت از modern  تر ين اقسام  mother board است كه در آن power supply atx و atx 12 volt  وصل ميشود.

Integrated mother board and non integrated mother board.

1. Integrated mother board .

عبارت از mother board  هاي اند كه ضرورت براي sub system  ندارند .

2. Non integrated mother board.

عبارت از main board هاي اند كه ضرورت براي sub system دارند.  مانند TV card و يا  v .g . a card و غيره .

Main components of mother board :

1. c.p.u

2. expansion slot

3. ram bank

4. i/o interface

Components of mother board:

1. c.p.u                                                           30. Modem

2. c.p.u fan                                                    31 LAN card

3. Ram

4. Expansion slot

5. ide port

6. fdd port

7. Sound blaster

8. Chipset /super I/O chip

9. Rom

10. Battery

11. Battery cell

12. Bios jumper

13. p1 connector

14. 2×2 connector

15. Auxiliary power connector

16. USB pin (universal serial bus)

17. Audio pin

18. Power button

19. Reset button

20. Pin

21. Power button led

22. Power button light

23. Expansion bracket

24. i/o interface

25. ps/2 mouse and key board

26. parallel port

27. v.g.a port

28. Joy stick

29. mic /speaker / line in /line out

عبارت از مهمترین بحش کمپیوتر ما است که به مادر بورد ما وصل است و بسیاری از جریانات از همین جا بوجود میآید تما م ادارات ،کارهای منطقی و محاسبات توسط مایکروپروسیسور انجام میگیرند .

GHz (gigahertz)   MHz (megahertz) اندازه گیری مایکروپروسیسور توسط

میشود .

 1. 1_8 bit= 1 bytes
 2. 1024 bytes= 1 kilo bytes
 3. 1024 kilo bytes=1miga bytes
 4. 1024 mega bytes=1 gigabytes
 5. 1024 gigabytes= 1 terabytes
 6. 1024 terabytes= 1 Para bytes

Basic parts:

 1. Cu
 2. Alu
 3. Fpu

1.cu

عبارت از یک بخس مایکروپروسیسور است که تمام  کنترول را بر cu

عهده دارد .

2.Alu

یک بخش مایروپروسیسور است که تمام پروسس،کار های منطقی و غیره را بر عهده دارد .

3. Fpu

عبارت از يك بخش مایروپروسیسور است که برای ریاضیات عالی بکار میرود.

 1. internal data base or word size
 2. external data base or word size
 3. clock speed
 4. cache memory

شود و مایکروپروسیسور آنرا Bit مقدار معلومانی که اندازه گیری آن به

یاد ميكنيم . Internal cache پروسس کرده بتواند آنرا بنام

شود و آن معلومات در داخل Bit مقدار معلوماتی که اندازه گیری آن به

External data base بو رد کمپیوتر و مایکروپروسیسور پروسس شود به نام

یاد میشود .

شود و مایکروپروسیسور آنرا در  bit مقدار معلوماتی که اندازه گیری آن به

یاد ميكنيم.clock speed  وقت معین انجام بدهد آنرا به نام

Slot and socket Number of pin Support processor
Socket 8 287 P1
Slot 1 242 P2,Celeron,p3
Slot2 242 P2,p3,xeon
socket 370 P2,Celeron,p3
Socket 370 478 P4
Socket 775 478 P4
Socket 939 478 P4
Socket d,101 478 P4
Socket d,102 478 P4

System gets halted and windows do not start:

 1. Check that the cooling fan of c.p.u is working or not.
 2. Check the configuration of c.p.u.
 3. Check the voltage of power supply.
 4. Remove c.p.u and check it by an ok computer.
 5. Reinstall all windows.
 6. Try another mother board.

System is not turning on and not generating beeps.

 1. Check that the c.p.u is attached to its socket and slot.
 2. Check c.p.u is supported by mother board.
 3. Remove c.p.u and check it by an ok computer.
 4. For slot processor clean the edge connector of slot processor.

کمپیوتر ما ضرورت برای حافظه برقی دارد تا معلومات ما را محفوظ نگهدارد و یا در حالت جریان بگزارد در داخل حافظه برقی کود ها و کمند های خاصی اند که برای کمپیوتر ما بسيار مهم است .

عبارت از حافظه موقتی کمپیوتر میباشد که ضرورت برای برق دارد تا معلومات را محفوظ نگهدارد زمانی که برق آنرا خاموش کنیم تمام معلومات خود را از دست میدهد و مایکروپرو سي سور نمی تواند که مستقیماٌ و یا غیر مستقیم معلومات ما را بفرستد ویا بدست بیاورد چرا که معلوماتی که باید پروسس شود در داخل حافظه برقی میباشد و بعداٌ به مایکروپروسیسور میرود مایکروپروسییسور آنرا در جریان میگزارد و نتیجه آنرا دوباره به حافظه برقی فرستاده و حافظه برقی آنرا به آله های خارجی میفرستد .

حافظه برقی به دو نوع است .

 1. Dram.
 2. S rams.

1. Dram (dynamic random access memory)

ها به  Capacitor يكي از اقسام حافظه برقی است که معلومات را در داخل

چارچ داشته باشد آنرا به نام  Capacitor قسم چارچ زخیره ميكند. اگر يك

چارچ داشته باشد آنرا به نام Capacitor میگوییم و اگر يك Logic 1

یاد ميكنيم . Logic 0

معلومات را در خود زخیره کند چون که bit می تواند که يك Capacitor

Capacitor های ما بسیار کوچک اند ضرورت برای refreshing  دارند و به این خاطر يك نوع chip  خاصی در مادر بو رد ما موجود است که فقط برای refreshing  بکار میرود که به نام refreshing circuitry  یاد میشود که این chip  میتواند که ram  م را به صورت automate  تازه ویا refresh  کند .

D rams به 6 نوع است.

1. Fpm (fast page mode)

2. Edo (extended data out put)

3. Bedo (burst extended data out put)

4. SD ram (synchronized dynamic access memory)

5. DDr ram (double data rate ram)

6. Rd ram (ran bus dynamic ram)

1. FPM

يكي از اقسام dram  است که در آن main board  های استفاده میشوند که data base  شان کمتر از 66 MHz  باشد

2. Edo

يكي از اقسام d ram  است که در آن main board  های استفاده میشود که data base  شان کمتر از 75 MHz  باشد.

3.Bedo.

يكي از اقسام dram  بوده که نسبت به edo  خوبتر بوده و در main board  های استفاده میشود که data base شان 80_100 MHz باشد و در کمپیوتر های p1  استفاده میشود .

4. Sdram.

يكي از اقسام dram  بوده که نسبت به تمام technology  قبلی پیشرفته بوده و برای کمپیوتر های modern  استفاده میشود مانند p2,p3,p4  و در main board  های استفاده میشوند که data base  شان 200 MHz  باشد .

5. DDr rams.

يكي از اقسام dram  بوده که نسبت به Sram  پیشرفته تر بوده و در کمپیوتر های p4,Celeron,few p3 استفاده میشود که data base  های main board  های آنها از  MHz 200_400  باشد .

6. Rd rams.

يكي از اقسام dram بوده که خوبترین و پیشرفته تر ين اقسام dram میباشد که خاص برای کمپیوتر های p4 Intel آماده شده است که data base   شان در حدود400_800 MHz  می باشد.

1. 30 PIN SIMM_ SINGLE INLINE MEMORY MODULE.

2. 72 PIN SIMM_               “”                             ”

3. 168 PIN DIMM_ DAUL INLINE MEMORY MODULE.

4. 184 PIN DIMM_                    “                “

5. 784 PIN RIMM_RANBUS INLINE MEMORY MODULE.

1 30PIN SIMM:

يكي از اقسام RAM  است كه در EDGE CONNECTOR  30  ‍‍‍PIN  دارد .8 BIT  تكنالوجي بوده و به اين معني است كه در عين زمان مي تواند كه 8 حرف را بفرستد و يا بدست بياورد. و اين نوع RAM  ها در بو رد هاي P1  استفاده ميشود .

 1. 72 PIN SIMM:

يكي از اقسام RAM  بوده كه  در EDGE CONNECTOR  خود داراي 72 PIN  است و داراي يك CUT  است 32 BIT  تكنالوژي بوده و در بو رد هاي P1 استفاده ميشود.

 1. 168 PIN DIMM:

يكي از اقسام RAM  بوده كه داراي  168 PIN  بوده و دو CUT  در EDGE CONNECTOR  خود دارد 64 BIT تكنالوژي بوده و بو رد هاي P2. P3 و P4 استفاده ميشود. و اين نوع RAM  ها را تكنالوژي  FPM . EDO. BEDO. SD توليد ميكند.

 1. 184 PIN DIMM:

يكي از اقسام RAM  است كه 184 PIN  دارد و يك CUT   در EDGE CONNECT0R خود دارد 64 BIT  تكنالوژي بوده در بو رد هاي P4. CELERON.FEW P3 استفاده ميشود. و اين را تكنالوژي DDR  توليد ميكند .

 1. 184 PIN RIMM:

يكي از اقسام RAM  است كه 184 PIN  دارد و دو CUT  در EDGE CONNECTOR خود دارد اما با يكديگر نزديك اند 32 BIT  تكنالوژي بوده و خاص براي بورد هاي INTEL  P4  استفاده ميشود. و اين نوع RAM ها را RD RAM توليد ميكند .

يكي از اقسام RAM است كه مانند   DRAM  معلومات ما را به خود زخيره ميكند ولي در داخل FLIP  و FLOP اين ها سويچ هاي برقي هستند كه در داخل TRANSISTOR موقيت دارند اگر يك TRANSISTOR چارج داشته باشد آنرا به نام  LOGICAL 1 ياد ميكنيم و اگر چارج نداشته باشند آنرا به نام  LOGICAL 0 ياد ميكنند . اين نوع RAM  معلومات ما را در داخل TRANSISTOR  ها زخيره ميكند و ضرورت براي REFRESHING  ندارند و اين عبارت از خوبترين اقسام RAM  است .

INTERNAL CACH:

اين را به نام LEVEL ONE  و يا L1  ياد ميكنند اين عبارت از يك CHIP است كه در داخل MIRCRO PROCCESSOR  موجود است و معلوماتي كه بايد PROCCESS  شود و يا در حالت جريان باشد در داخل ENTERNAL CACH موجود است و سرعت آن مساوي به سرعت C.P.U است .

EXTERNAL CACH:

اين را همچنان به نام LEVEL TWO  و يا L2 ياد ميكنند كه در داخل C.P.U قرار دارد و زماني كه INTERNAL CACH  ما مصروف مي باشد EXTERNAL CACH  شروع به فعاليت ميكند و سرعت EXTERNAL CACH  مساوي به سرعت INTERNAL CACH  ميباشد.

DEFERENT BETWEEN S RAM AND D RAM

S RAM D RAM
FAST SLOW
DON’T  NEED REFRESHING NEED REFRESHING
EXPENSIVE INEXPENSIVE
COMPLEX SIMPLE
LARGE SMALL

MAXIMUM CAPACITY OF PER   MODULE

184 RIMM 184 DIMM 168 PIN 72 PIN 80 PIN SIM
128 MB 128 MB 8 MB 1 MB 256 KB
256 MB 256 MB 16 MB 2 MB 1 MB
512MB 512 MB 32 MB 4 MB 2MB
64 MB 8 MB 4 MB
128 MB 16 MB 8 MB
256 MB
512 MB

TROUBLE SHOOTING OF RAM:

COMPUTER IS NOT TURNING ON AND GENERATING BEEPS OR RAM IS NOT REPORTED BY POST AT START UP

1. CHECK RAM BANK IS COMPLET AND RAM CARDS ARE ATACHED TO THEIR SLOT PROPERLY.

2. REMOVE THE RAM CARDS AND ATTACHE THEM AGAIN.

3. TRY TO CLEAN EDGE CONNECTOR OF RAM CARDS WITH THE HELP OF CONTENT CLEANER.

4. CHECK THAT THE RAM IS COMPATIBLE TO MOTHER BOARD WITH THE HELP OF MOTHER BOARD MANUAL BOOK

5. CHECK THAT THE RAM IS CONFIGURED PROPERLY.

6. TRY TO USE ANOTHER RAM CARD TO CHECK THAT THE RAM IS FAULTER OR NOT.

7. TRY TO USE YOUR RAM CARD WITH ANOTHER COMPUTER TO CHECK THAT YOUR RAM IS HEALTY OR NOT.

عبارت از يك حافظه برقي است كه معلومات ما را ميخواند و يا مينويسد اگر امكاناتش باشد يا نه در داخل rom  كود ها و كامند هاي است كه براي روشن شدن computer  ما رول مهم دارند زماني كه ما  computer  خود را روشن ميكنيم اولين device را كه microprocessor  ميشناسد آن عبارت از rom است در داخل rom  اين 4 سافت و ير است.

1. Post (power on self test)

2. Cmos setup (complement arrymetalic oxide symic conductor)

3. Boot strap loader

4. Bios (basic input out put system)

Types

 1. rom  read only memory
 2. p rom programmable read only memory
 3. e prom erasable programmable read only memory
 4. eep rom electrical erasable programmable read only memory or flash rom

1. isa _ industry standard  architecture   8/16 bit technology .

2 .mca _ micro channel architecture 8/16 bit technology.

3. e isa _ enhance isa 8/16 bit

4. vesa _video electronic standard associate 8/16 bit

5. pci _ peripheral component inter connect  32/64 bit

6. pc mcia _ personal computer memory international association 32/64 bit

7. agp _ accelerated graphic port .32/64 bit intel .

عبارت از مايكرو الكترونيك تكنالو‍‍‍ژي بوده كه كه در mother board  سيستم ما وصل است تمام وظايف و اجزاي main board  سيستم  به اين وصل است . .

به دو نوع است .

1. North bridge

2. South bridge

1. North bridge

عبارت از chipset  است كه آن device  ها را در سيستم اداره ميكند كه به سرعت زياد ضرورت دارد اين را همچنان به نام mch ياد ميكنند يعني memory controlling hub

2 south bridge

عبارت از chipset  است كه آن آله هاي را اداره ميكند كه به سرعت كم ضرورت دارند و اين را به نام  I c h  ياد ميكنند كه به معني

I/O controlling hub.

و chip  north bridge  به آله هاي  مانند ram . rom , c.p.u a.g.p and south bridge و صل است .

و south bridge  به آله هاي مانند p.c.i ,i.s.a, usb , fdd port  و غيره وصل است .

System Chipset no
P1 440
P 2 450
P3with 1000 MHz speed 810
P3 with 1.33 GHz speed 815
P4 with 2.00 GHz speed 845
P4 with 4.00 GHz speed 850
P4 with 6.00 GHz speed 915
P 4 with 8.00 GHz speed D 102

يك آله است كه معلومات مارا ميخواند آما به قسم مقناتيسي  به خود جزب ميكند hdd  داراي pllater  و يا چندين platter  ها است hard disk توسط يك data cable  و يك molex  در سيستم ما وصل ميشود .

Parts:

1.  Spindle                                          14.slave

2. Platter                                              15. Cable select

3. Head

4. Actuator axis

5. Actuator arm

6. Actuator

7. Ribbon cable

8. Case mounting hole

9. scsi interface connector

10. Jumper pins

11. Jumper

12. Molex

13. Master

Trouble shooting of hard disk drive.

Hdd is not detected from cmos setup.

 1. Confirm that the hdd and system is plug_and_play.
 2. Try to configure it manually.
 3. Confirm that the hdd and system support each other.
 4. check ide port in cmos setup
 5. check power cable and data cable
 6. Check jumper settings of master and slave.
 7. Change data cable.
 8. remove hard disk and check it by an ok computer
 9. change hard disk
 10. try another mother board

عبارت از يك آله است كه ما ميتوانيم توسط آن soft ware  و غيره را در سيستم خود install   نماييم و cd rom   كه به معني بكس فشرده است ميتواند كه معلومات ما را به قسم optical  و يا لايزري  بخواند و يا بنويسد .

و يا read  و write  كند .

Types:

 1. cd r (compact disk readable)
 2. cd rw ( compact disk readable and writable)
 3. DVD ( digital video disk )
 4. DVD writer ( DVD which can write an DVD )

يك آله است كه معلومات ما را به خود زخيره ميكند و توسط floppy  ما ميتوانيم كه معلومات را از يكجا به جاي ديگر منتقل كنيم .

Types:

 1. dd ( double density ,720 k b  no hole )
 2. hd (high density , 1,44 mb protect hole )
 3. ehd ( extra high density  2,88 mb with protect  hole )
 4. 5,25 floppy drive
 5. 3,5 floppy drive

مانيتور ما نميتواند كه مستقما و يا غير مستقيم معلومات ما را به روي صفحه نشان بدهد به اين خاطر در مادر بورد ما اين آله به حيث يك ترجمان ميان مادر بورد و مانيتور كار ميدهد .كه text  و graphic  ما را به قسم pic  نشان ميدهد.

Types :

 1. MDA _ mono chrome display adapter _ 13 pin
 2. CGA_ color graphic adApater _9 pin
 3. EGA _ inhanced graphic adapter _9 pin
 4. VGA _ video graphic adapter _16 pin
 5. s VGA _ super vga
 6. x VGA _ extended graphic adapter
 7. s x VGA _ super x vga
 8. u x VGA _ ultra xga
Name of card Resolution color mode Character
mda 720×350 2 Text 80×25
Cga 640×200 16 Graphic 80×25
ega 640×350 16 Graphic 80×25
Vga 640×480 256 Graphic 80×25
svga 800×600 163 Graphic 80×25
X vga 1024×768 103 Graphic 80×25
Sx vga 1280×1024 103 Graphic 80×25
Uxga 1600×1200 103 graphic 80×25

عبارت از يك آله است كه در سيسم هاي disk top ,laptop , tower top  به ما display  نشان ميدهد . مانيتور داراي crt  است كه تصوير و نوشته ما را به قسم منظم نشان مي دهد crt  داراي برق بسيار زياد است كه تقريبا به 50000 الي 10000 وات برق درآن است زماني كه در داخل مانيتور كار ميكنيد متوجه خود باشيد.

Trouble shooting of vga and monitor:

There is no display on the screen or monitor is  not turning on but system is on .

 1. restart computer
 2. check the power switch that is on or off
 3. check power cable that is connected properly
 4. change power cable
 5. check the brightness and contrast of monitor
 6. try to use another monitor to check that the v.g.a is healthy or not .
 7. try another monitor or vga

عبارت از يك آله است كه سيستم ما را قادر ميسازد تا بشنود و يا حرف بزند computer  ما نميتواند كه بدون sound card  آواز خود را به بيرون بكشد .

Types:

1 internal sound card.

2 external sound cards:

Types of sounds

1 midi sound (musical instrument digital interface )

2 wave sound (                                                        )

Trouble shooting of sound card:

No sounds!

 1. Check the volume control in windows.
 2. check the volume control in speaker /
 3. check the cable connection between card and speaker
 4. try to use another sound or movie
 5. try to use another head phone or speaker with sound card
 6. reinstall device driver
 7. reinstall audio software
 8. remove sound card and use it in another expansion slot
 9. clean the edge connector of the sound card with contents cleaner
 10. Remove all other card excluding sound and vga card and use it again.
 11. reinstall all windows
 12. Try another sound card.

عبارت از يك آله است كه ما ميتوانيم توسط ان internet  را به computer  خود وصل كنيم modem  به شكل مستقيم معلومات digital  را به analogue  و analogue  را به digital  تبديل ميكند كه توسط اين طريقه ما ميتوانيم كه در computer  را به هم ارتباط بدهيم و يا هم internet  را به computer  خود وصل كينم كه اين طريقه را به نام dial up network  ياد ميكنند .

Types:

1 internal

2. External

يك آله است كه ما ميتوانيم كه معلوماتي كه در داخل سيستم ما به شكل soft  است آنرا به شكل hard  توسط  printer   print  كنيم printer  داراي دو cable  است كه يكي آنرا به نام data cabl  و ديگر آنرا به نام power cable ياد ميكنند .

Types:

1. Ink jet printer

2 laser jet printer

3 dot matrix printer

Key board

يك آله است كه از جمله inputtin divece   است كه متن ما را داخل  سيستم ميسازد و در key board  هر كليد ما داراي row  و column  مشخص است كه هرگاه ما يك كليد را فشار ميدهيم از همين طريقه سيستم ما مفهمد كه ما كدام يك از كليد ها را فشار داديم كه همين طريقه را به نام scan code  ياد ميكنند .

و key board  داراي سه بخش است كه عبارت اند از .

1 composing keys

2 controlling keys

3 accounting keys

عبارت از inputting device  است كه به قسم pointer  و يا وكتور حركت ميكند تا معلومات ما را در جاي مشخص آن برساند .

Types of mouse button

1 single mouse button

2 double mouse button

3 triple mouse button

4 mouse with scroll knob

Types of mouse and key board connectors

1 serial mouse and key board connector

2 ps/2    “                 “               “

3 wireless”                “               “

Black out & brown out

هرگاه سيستم برق اضافه تر از 24 ساعت مختل شود به نا م  black out  ياد ميكنيم و هرگاه كمتر از 24 ساعت مختل شود به نام brown out  ياد ميكنيم .

Irq چيست ؟

هر يك از device  ما در computer  يك نمبر خاصي دارد كه microprocessor آنرا مي شناسد  نمام وسيله ها در computer  از c.p.u  تقاضا ميكنند تا وظايف آنها را process  كند كه به نام irq  ياد ميكنند كه به معني interrupt request control  ميباشد .

I/O address

هر يك از device در computer input و out put  آدرس دارد كه دو وسيله را به يكديگر وصل ميكند و تمام آدرس هاي computer ما در ram  يا حافظه برقي ميباشد.

و من الله توفيق

سوالات کیمیا

سوالات کیمیای چک شده درجه سختی شماره
یکی از ترکیبات ذیل، نمونه ای از مخلوط های متجانس ( Homogen)  است :

1) ماش وبرنج                  2) شکر وآب               3) کشمش ونخود              4) لوبیا ونخود

1 1
ابتداء مواد به دو بخش بزرگ زیر دسته بندی می شوند :

1) متجانی و غیر متجانس            2) عنصر ومرکب          3) مخلوط و مواد خالص        4) اتم ومالیکول

1 2
اسم عالمی که اولین بار حرکت ذرات ماده را تجربه و مشاهده نمود قرار زیر است :

1) برون ( Brown)           2) دی بای( Debye        3) مندلیف( Mendeleev)         4) ژول ( Joul )

1 3
قوهٌ جذب بین مالیکولهای گاز ها نسبت به قوهٌ جذب بین مالیکولهای جامدات ومایعات کمتر است، بناً گاز ها :

1) شکل معین ندارند                                                              2) حجم معین ندارند

3) شکل وحجم معین دارند                                                      4) شکل وحجم معین ندارند

2 4
در جمله  خواص فزیکی ماده :

1) وزن، کتله و کثافت شامل  اند                                                        2) حجم وفشار شامل اند

3) ذایقه و انحلالیت شامل اند                                                              4) قوه وتعجیل شامل اند

2 5
احتراق نمودن الکول یک عملیه  :

1) فزیکی است                                                         2) کیمیاوی است

3) نه فزیکی ونه کیمیاوی است                 4) هم فزیکی وهم کیمیاوی است

1 6
سمبول های کیمیاوی دو عنصری انتی مونی ( Antimony) و ( Stannum) Tin عبارتند از:

1)  Sb و Sn             2) S   وpb                 3) Si  و Se                 4) Ag وHg

2 7
کتله الکترون برابر است با  :

1) 9,1×10-29g          2) 9,1×10-28g 3) 9,1×10-27g              4) 9,1×10-26g

3 8
اشعه  رادیو اکتیف متشکل از شعاعات زیر است :

1)    و                   2)  و                 3)  و                4)  ،   و

3 9
شعاعیکه تحت ساحه مقناطیسی به طرف قطب های مثبت و یا منفی انحراف نمی کند عبارت است از:

1)                           2) β                           3)                                      4) X

1 10
در اثر اتصال دو الکترون با ذرهٌ ، گاز نجیبه  ذیل بدست میآید:

1)  Ne                       2) He                    3) Ar                                               4) Kr

3 11
ایزوتوپ ( Isotope) عبارت از اتم های مختلف عین عنصری اند که :

1) تعداد نیوترونهای داخل هسته شان برابر باشد        2) تعداد پروتونهای داخل هسته شان برابر باشد

3) نمبر کتله  شان باهم برابر باشد                          4) تعداد الکترون های اطراف هسته شان مساوی باشد

3 12
پروتیم  که یکی ا زایزوتوپ های عنصر هایدروجن است در هسته  خود :

1) یک نیوترون دارد                                                                  2) یک پروتون ویک نیوترون دارد

3) یک پروتون دارد                                                                    4) یک پوزیترون دارد

2 13
سويه اصلی سوم دارای سویه های فرعی زیر است :

1) P , S          2) P , S وd                    3) P , S وf                       4)d    P ,  وf

2 14
سویه اصلی n=3 در مجموع :

1)  9 اوربیتال دارد         2) 6  اوربیتال دارد           3) 8 اوربیتال دارد           4) 18 اوربیتال دارد

3 15
تعداد اعظمی الکترونها در یک سویه اصلی توسط  فورمول زیر ارائه می  گردد:

1) Z=A-N                  2) Z=2n2 3) Z=n2 4) Z=A+N

2 16
هر قدر سویه ها از هسته ای  اتم دور شوند، انرژی ذخیره وی آنها :

1) تغییر نمیکند          2) افزایش می یابد           3) کاهش می یابد             4) بکلی از بین میرود

2 17
حد اعظمی گنجایش تعداد الکترونها در سویه فرعی f عبارت است از :

1) ده الکترون           2) دو الکترون                3) چهارده الکترون          4) شش الکترون

2 18
مندلیف و لوترمایر عناصر را بر مبنای یکی از عوامل زیر دسته بندی نمودند :

1) افزایش نمبر اتمی      2) افزایش کتله اتمی        3) افزایش نمبر کتله     4) افزایش نیوترونها

1 19
ترتیب الکترونی : 1S22S22P63S23P6 متعلق است به عنصر :

1) Cl                          2) Ar                        3) K                         4) Ne

3 20
ترتیب الکترونی عنصر کاربن عبارت است از :

1) 1S22S22P1 2) 1S22S22P2 3) 1S22S22P6 4) 1S22S22P4

2 21
یکی از علمای زیر افزایش نمبر اتمی را برای طبقه بندی عناصر اساس قرار داد:

1) هنری موزلی             2)  لوترمایر                     3) مندلیف                     4) چادویک

1 22
درطبقه بندی عناصر باید به اساس نظریه  مندلیف در جدول :

1) K ازAr پیشتر قرار می گيرد                                     2) Co از Ni  پیشتر قرار می گيرد

3)  Te از I پیشتر قرار می گیرد                                     4) N پیشتر از C قرار می گیرد

3 23
تعداد اوربیتال های  سویه اصلی مربوطه  را افاده  زیر بیان میدارد :

1) n2 2) 2n2 3) n2+2                     4) n2-3

3 24
حد نهایی گنجایش الکترون ها در یک اوربیتال مساویست به :

1) یک الکترون         2) دو الکترون          3) سه الکترون               4) چهار الکترون

1 25
عنصریکه در گروپ  ⅤAجدول تناوب قرار دارد، تعداد الکترونهای ولانسی اش مساویست به :

1) سه الکترون           2) چهار الکترون         3) پنج الکترون          4) شش الکترون

1 26
از فعال ترین عنصر غیر فلزات عبارت است از :

1) اکسیجن            2)  کلورین                      3) فلورین                     4) هایدروجن

1 27
در پیریود ها خواص فلزی عناصر از چپ به راست نظر به دلیل آتی کم می شود :

1) افزایش شعاع اتمی                                                       2) افزایش تعداد الکترونها

3) افزایش قوه  منفیت برقی                                              4) افزایش تعداد سویه ها

1 28
طویلترین پیریود در جدول عبارت است از :

1) پیریود اول           2) پیریود هفتم             3) پیریود ششم               4) پیریود پنجم

1 29
به ترتیب افزایش نمبر اتمی، اولین عنصر d در جدول عبارت است از :

1) Sc                    2) Y                          3)La                          4) Ac

3 30
به تعقیب La چارده عنصریکه د رجدول میآیند بنام ذیل یاد می شوند :

1) اکتینایدها           2) لنتنایدها                   3) عناصر d                 4) شبه فلزات

1 31
پیریود سوم مجموعاً شامل :

1) هشت عنصر است      2) هژده عنصر است       3) سی و دو عنصر است      4) دوعنصر است

1 32
تعداد پروتون های داخل هسته  اتم های      و      مساويست به :

1) 17  پروتون            2) 18 پروتون               3) 20 پروتون              4) 19 پروتون

3 33
در سویه چارم اصلی تعداد اعظمی ظرفیت الکترون ها برابر است با :

1) 16 الکترون            2) 18 الکترون              3) 32 الکترون            4) 8 الکترون

2 34
تفاوت سطح انرژی میان سویه های فرعی 6S ، 5d و 4f به ترتیب آتی است :

1)        2)            3)      4)

3 35
عناصر d بصورت عموم :

1) غیر فلز اند                    2) شبه فلز اند                3) گاز اند                    4) فلز اند

1 36
در قشر های ولانسی ( قشر های اخیر و ماقبل آخر) عنصر پیریود چار و گروپ ⅤB تعداد الکترونها در سویه های فرعی آن، به ترتیب زیر است :

1) 4s23d3 2) 4s13d4 3) 4s13d24p2 4) 4s13d14d3

3 37
یکی از عناصر زیر اشعه  نامرئی از خود پخش میکند :

1) La                     2) Ce                             3) Tc                               4) Sc

3 38
عناصریکه در گروپ ⅦA قرار دارند تعداد الکترونهای ولانسی آنها  مساویست به :

1) سه الکترون          2) چار الکترون                3) پنج الکترون                  4) شش الکترون

1 39
ولانس نایتروجن نظر به هایدروجن در H3N برابر است به :

1)  دو                          2) سه                           3) یک                        4) صفر

1 40
ولانس المونیم در Al2S3 مساویست به :

1) منفی دو                        2) منفی  سه                    3) مثبت دو                     4) مثبت سه

1 41
اتمی که در نتیجه دادن ویا گرفتن الکترون از حالت خنثی به حالت چارچدار تبدیل می شود بنام :

1) اتم یاد میشود       2) آیون یاد میشود         3) مالیکول یاد میشود        4) عنصر یاد میشود

1 42
رابطه  برقی محصول اتحاد :

1) اتم ها است                                                     2) مالیکول ها است

3) آیونهای با چارچ های همنوع است                        4) آیونهای با چارچهای مختلف النوع است

2 43
در مالیکول Ca Cl2 نوع رابطه :

1) برقی ( آیونی ) است                                            2) کوولانسی ( اشتراکی ) است

3) کوولانسی قطبی است                                           4) هایدروجنی است

3 44
در مالیکول C2H2 بین اتم های C نوع رابطه  کیمیاوی زیر برقرار است :

1) آیونی                 2) اشتراکی یگانه             3) اشتراکی سه گانه               4) اشتراکی دوگانه

2 45
رابطه اشتراکی یکطرفه ( Coordinat covalent bond) دریکی از ترکیبات زیر موجود است:

1) H2 SO4 2) NaNO3 3) CH4 4)O  H2

3 46
نام کیمیاوی مرکب Fe2S3 عبارت است از :

1) سلفاید آهن          2) سلفاید آهن Ш          3) فرس سلفاید              4) سلفات آهن

2 47
عناصریکه که در تعاملات کیمیاوی علاوه از قشر ولانسی ( مدار خارجی) ، از قشر ماقبل آخر خود نیز الکترون میدهند به یکی از نامهای ذیل یاد می شوند :

1) عناصر d                  2) عناصر f                      3) عناصر S                     4) عناصرP

1 48
در تعامل  ، عنصر مس :

1) ارجاع گردیده است                                                      2) اکسیدیده گردیده است

4) هم ارجاع وهم اکسیدیده گردیده است                               4) نه ارجاع ونه اکسیدیده گردیده است

3 49
در تعامل  ، عنصر المونیم :

1) ارجاع گردیده است                                                      2) اکسیدیده  گردیده است

3) احیا  گردیده است                                                         4) هم ارجاع واکسیدایز گردیده است

3 50
در تعامل  اتم مس از مالیکول H چند الکترون گرفته است :

1) دو الکترون        2) سه الکترون              3) یک الکترون              4) هیچ الکترون

3 51
اکسیدیشن نمبر کلورین در ClO4 برابر است به :

1)  5+                 2) 7+                            3) 4+                         4) 3+

3 52
نام آيون  عبارت است از :

1) Nitrate                    2) Nitrite                 3) Nitride               4) Nitrus

2 53
بای سلفات نام کیمیاوی یکی  از آیونهای زیر است :

1)                       2)                  3)                  4)

1 54
نام یکی از آیونهای زیر اسیتات ( Acetate) میباشد :

1) CN-1 2) CH3COO-1 3) C2O4-2 4) SCN-

2 55
وزن ( کتله ) Al( OH)3 بر حسب گرام برابر است به :

1) 78g                           2) 18g                           3) 46g                            4) 80g

3 56
مطلب از شرایط معیاری ( STP) عبارت است از :

1)           2)           3)         4)

3 57
حجم 1,5 مول مالیکول گاز هایدروجن مساویست به :

1) 22,4 Lit                  2) 24,314 Lit             3) 33,60 Lit              4) 14Lit

2 58
98 گرام H2SO4 چند مول مالیکول آن مرکب می شود :

1) دومول                     2) یک مول                    3) نیم مول                   4) یک مول آیون

2 59
فیصدی K در ترکیب  KOH مساویست به :

1) 28 فیصد                  2) 70 فیصد                  3) دوفیصد                    4)72 فیصد

2 60
فیصدی S در H2S مساویست به :

1) %94                     2) %92                       3) %99                     4) %98

2 61
در 2,5 مول گاز میتان چی تعداد مالیکولهای آن موجود است ؟

1) 6,02×2,5×1023 2) 6,02x2x1023 3) 6,02x25x1022 4) اجزای 1 و3 درست اند

3 62
یکی از تعاملات زیر تجزیوی است :

1)                          2)

3)                           4)

1 63
نمونه  از تعامل :

1) تجزیوی است            2) ترکیبی است          3) تعویضی یگانه است           4) تعویضی دوگانه است

1 64
نمونه ای از تعامل :

1) تجزیوی است           2) ترکیبی است            3) تعویضی یگانه است     4) تعویضی دوگانه است

1 65
نظر به تغییر انرژی، تعامل کیمیاوی به چند نوع است ؟

1) یک نوع                 2) سه نوع                  3) دونوع                  4) چار نوع

1 66
شکل متوازن ( بیلانس)  تعامل N2+H2 H3N قرار زیر است :

1) N2+H2 2 H3N                                            2) N2+H2 2H3N

3) N2+3H2 2H3N                                           4) H2+3N2 H3N

3 67
دریکی از مرکبات زیر رابطه بین اتم های آن کوولانسی عادی است :

1) HCl                   2) Na2S                       3) H2O                       4) Cl2

1 68
یکی از عناصر زیر بلند ترین قوهٌ منفیت برقی را دارا میباشد :

1) کلورین                 2) نایتروجن                   3) اکسیجن                    4) فلورین

1 69
یکی از عناصر زیر همیشه در طبیعت به شکل مالیکولی یافت شده و به شکل اتمی یافت نمی شود:

1) کاربن                   2) نایتروجن                  3) فاسفورس               4) سلفر

1 70
2,5 مول مالیکول H2 ( تحت شرایط STP) چند لیتر حجم دارد ؟

1) 22,4 Lit             2) 44,8 Lit                  3) 56Lit              4) 24,314 Lit

2 71
کتله 67,2 لیتر گاز میتان تحت شرایط STP ( نارمل)  بر حسب گرام مساویست به :

1)  16g                    2) 48g                         3) 32g                4) 20g

3 72
در تعامل ، نسبت بین مالیکولهای مواد اولیه ومواد محصول آن به ترتیب زیر است :

1)  2:2:2                2) 1:2:2                     3) 1:1:2               4) 1:1:1

1 73
تعداد مالیکولهای دومول مالیکول گاز ایتان C2H6 تحت شرایط STP ( نارمل) برابراست به :

1)          2)               3)        4)

3 74
از تعامل 4g  گاز H2 با O2 چند گرام آب بدست میآید:

1)  36g                  2) 18g                        3) 20g                    4) 72g

3 75
گرام گاز O2 تحت شرایط STP ( نارمل) چند مول مالیکول گاز موصوف می شود:

1) 1 mole             2) 2 mole                   3) 3 mole               4) 1,5 mole

3 76
9,030×1023 مالیکول گاز نایتروجن تحت شرایط STP ( نارمل) چند لیتر حجم دارد :

1) 33,6 Lit          2) 22,4 Lit                  3) 44,8 Lit            4) 54,4 Lit

3 77
کتله یک الکترون چند ام حصه  کتله یک پروتون است :

1)  حصه        2)  حصه              3) حصه          4) حصه

2 78
اگر A تعداد پروتونها، N تعداد نیوترونها و 7 وزن ( کتله) اتمی باشد، در آنصورت وزنی یک عنصر از فورمول زیر بدست میآید:

1)           2)           3)                4)

1 79
یکی از افاده های زیر، اساس تیوری نیلزبور ( Bohr) را میسازد:

1) الکترون خاصیت دوگانه دارد

2) الکترونها به شکل ابر به دورهسته حرکت دارند

3) الکترون خاصیت موجی دارد

4) دراثنای حرکت الکترون روی مدار ثابت هیچ نوع انرژی از خود پخش نمیکند

2 80
سمبول عنصر Lead عبارت است از :

1) Sn                       2) Li                              3) Pb                         4) La

1 81
احتراق تیل یک عملیه  :

1) فزیکی است                                                                       2) کیمیاوی است

3) هم فزیکی وهم کیمیاوی است                                                 4) نه فزیکی ونه کیمیاوی است

1 82
سمبول عناصر Cadmium  و Cesium   به ترتیب زیر است :

1) Ca وCo          2) Cl وC                   3) Cd وCs                 4) Ce وCr

1 83
سرعت حرکت مالیکولهای گاز ها نسبت به مایعات :

1) کم است            2) زیاد است                3) برابر است                 4) بسیار کم است

1 84
کدام یک از پیريود های زیر طویلتر است :

1) پیريود Ⅴ        2) پیريود Ⅵ               3) پیریود Ⅶ                 4) پیریودⅣ

1 85
تعداد سویه های ولانسی عناصر گروپ اکتناید ها مساویست به :

1)  یک  سویه                 2) دوسویه                    3) سه سویه              4) چهار سویه

2 86
ترتیب الکترونها به 4S و3d عنصر Cu قرار زیر است :

1)                2)              3)                4)

3 87
ترتیب الکترونی  مربوط به یکی از عناصر زیر میباشد :

1) Na                        2) K                      3) Li                           4) Mg

3 88
تعداد عناصر شامل پیريود Ⅵ برابر است به :

1)  18                       2)   32                    3)  33                         4) 9

1 89
عنصر سلفر نظر به موقعیت الکترونهای ولانسی اش متعلق به یکی از گروپ های عناصر زیر است :

1) گروپ S                2) گروپ p                3) گروپ d                   4) گروپ f

2 90
ساختمان الکترونی اکسیجن عبارت است از:

1) 1S22S22P4 2) 1S22S22P5 3) 1S22S2SP6 4) 1S22S22P63S1

3 91         3
اکسیجن در کدام یکی از دوره ها و گروپ های اصلی ذیل جدول دورانی عناصر قرار دارد:

1) دورهٌ سوم و گروپ پنجم اصلی                 2) دورهٌ دوم و گــروپ ششم اصلی

3) دورهٌ پنجم و گروپ سوم اصلی                  4) دورهٌ چهارم و گروپ ششم اصلی

2 92         2
تعداد الکترون های اکسیجن در سویه دوم انرژی آن  عبارت است از :

1)     2                      2)      3                   3)    4                   4 )    6

1 93         1
اکسیجن برای تکمیل نمودن مدار خارجی خود به گرفتن تعداد کدام یکی از الکترون های ذیل ضرورت دارد:

1)    3                   2 )    2                       3)     4                   4)   6

1 94         1
تشکیل اکسیجن از روی وزن در ترکیب آب عبارت است از :

1)  %82                   2) %84                     3) % 89                  4) %90

3 95         3
فورمول پوتاشیم کلوريت عبارت است از :

1) KClO4 (4 KClO2 (3 KClO3 ( 2               KClO5

2 96         2
پوتاشیم کلوريت در اثر حرارت دادن به کدام یکی از اجزای ذیل تجزیه میگردد:

1) پوتاشیم کلورايــد و اکسیجن                              2) پوتاشیم کلوراید و آب

3) پوتاشیم پرکلوريت و اکسیجن                            4) پوتاشیم کلوراید و هایدروجن

1 97         1
فارمول کیمیاوی هایدروجن پراکسايد عبارت است از:

1 ) H2O2 2)  H4O2 3) H4O4 4) H3O

1 98         1
کثافت اکسیجن مساوی است به :

1) 1,40gr/liter               2 ) 1,42gr/liter           3) 1,30gr/liter        4) 1,32gr/liter

3 99         3
اکساید های امفوتریک مرکباتی  اند که :

1) خاصیت تیزابی دارند                                          2) خاصیت قـلوی دارند

3) هم خاصیت تیزابـی وهـم خاصیت قـلـوی دارند           4) نه خاصیت تیزابی ونه خاصیت قلوی دارند

2 100       2
نام کیمیاوی مرکب K2O عبارت است از :

1) سودیم اکساید         2) پــوتاشیم اکساید           3) کلسیم اکساید           4) کالیم هایدروکساید

1 101       1
در نتیجه تعامل ZnO و2NaOH کدام یک از مرکبات ذیل تشکیل میشوند:

1 )  Na2ZnO2 وH2O                                  2) Na2ZnO2 و O2

3) Na2ZnO و HOH                                  4) Na2ZnO  و H2

3 102       3
در نتیجه تعامل Al(OH)3 و 3HCl کدام یک از مرکبات ذیل تشکیل میشوند:

1) AlCl3 و H2O       2) Al3Cl و H2O           3) AlCl3 وO2 4) AlCl3 و H2

3 103       3
فارمول کیمیاوی مرکب سودیم المونیت عبارت است از :

1) Na2AlO2 2) NaAl2O2 3) NaAl3O3 4 ) Na3AlO3

2 104       2
کدام یکی از مرکبات ذیل از جمله اکساید های امفوتریک است :

1) CaO                    2) Na2O                       3 ) Cr2O3 4) MgO

1 105       1
در جدول دورانی عناصر شعاع اتمی گروپ ها از بالا به پائین به  ترتیب :

1) کم میشود            2) زیـاد میشود                    3) تغییر نمیکند           4) بسیار کم میشود

1 106       1
کدام یکی از اکساید های ذیل فلزی است :

1) SO2 2) CO2 3 ) SnO                        4) NO2

2 107       2
SO2 انهایدراید یکی از اسید های زیر است :

1 ) H2SO3 2) H2SO4 3) H2SiO3 4) H2SnO3

3 108       3
فارمول کروم ш اکساید عبارت است از :

1) Cr2O3 2 ) CrO3 3) CrO2 4) Cr2O5

2 109       2
پراکساید ها مرکباتی اند که در آنها نمبر اوکسدیشن اکسیجن  برابر است به :

1)  1- و 1-              2)  1+  و 1+                  3) 1- و1+                       4) 2+ و 2-

1 110       1
در پراکساید ها بین اتم های اوکسیجن آنها رابطه اشتراکی :

1) یــگانه وجود دارد       2) دوگانه وجود دارد          3) سه گانه وجود دارد     4) هیچ وجود ندارد

2 111       2
کدام یکی از مرکبات ذیل از جمله پراکساید ها اند :

1)  Na2O2 2) H2O                      3) Na2O                      4) N2O

1 112       1
از اکسیجن نوزاد به کدام فیصدی ذیل به حیث ماده ضد عفونی کار گرفته میشود :

1) 0,3                         2)  3                           3) 30                            4) 13

3 113       3
هایدروجن پراکساید را از تعامل کدام یکی از مواد ذیل بد ست میآورند:

1) سودیم پراکساید وآب                                                 2) سـودیـم اکـساید و آب

3) سودیم هایدروکساید وآب                                           4) سودیم اکساید واکسیجن

3 114       3
NO از جمله کدام یکی از اکساید های ذیل میباشد:

1) تیزابی                 2) قلوی                    3) امفوتریک                   4) خـنـثی

2 115       2
فارمول نایتروجن مونواکساید عبارت است از :

1 )  NO                    2) N2O                    3) NO2 4) N2O3

1 116       1
فارمول کیمیاوی اکساید نایتروجن عبارت است از:

1) NO                   2) NO2 3) N2O3 4)  N2O

2 117       2
کدام یکی از مواد ذیل خاصیت رنگ بری و ضد عفونی را داراٌ است :

1) اکسیجن               2 ) اوزون                      3) هایدروجن                     4) نایتروجن

1 118       1
اصطلاح Hydro به کدام یکی از زبان های ذیل مربوط است :

1) لا تینـی                 2) انگلیسی                    3) فرانسوی             4) هسپانیوی

2 119       2
اصطلاح عملیه تجزیه مواد توسط آب عبارت است از :

1) هایدریشن          2) اوکسیدیشن                   3) هایدرولــیز            4) الکترولیز

1 120       1
لاوازیه کدام یکی از گازات ذیل را موٌلد آب نام گذاشت :

1) هـایـدروجن          2) اکسیجن                        3) نایتروجن             4) اوزون

1 121       1
Water gas عبارت است از :

1) مخلوط کاربن مونواکساید واکسیجن              2) مخلوط کاربن مــونـواکساید و هایدروجن

3) مخلوط کاربن دای اکساید واکسیجن                 4) مخلوط کاربن دای اکساید و هایدروجن

2 122       2
از تعامل   کدام یکی از مرکبات ذیل بدست می آید:

1 )  HCOONa          2) H2COONa           3) NaOH           4) COONa

1 123       1
کدام یکی از عناصر ذیل شبه فلز است :

1) Li                 2) Fr                            3 )  Si                       4)K

1 124       1
اجزای متشکله هسته Deuterium   عبارتند از :

1) یک پروتون ویک الکترون                      2) یک پـروتـون ویـک نیوترون

3) دو پروتون ودو الکترون                         4) دو پروتون و دونیوترون

2 125       2
اجزای متشکله هسته Tritium  عبارتند از :

1) یک پروتون ودو الکترون                          2) یک الکترون ودو پروتون

3) دو پروتون ودونیوترون                            4) یک پروتون ودو نیــوترون

2 126       2
1940F مساوی میشود به :

1) 180 0C        2) 80 0C                       3) 900C                    4) 1000C

3 127       3
500C چند درجه فارنهایت میشود :

1) 1200 2) 1300 3) 1320 4 ) 1220

3 128       3
1220F چند درجه سانتی گريد میشود :

1)  600 2) 1200 3 ) 500 4)   700

3 129       3
5000C  چند درجه فارنهایت میشود :

1 ) 9320 2) 9000 3) 1320 4) 1800

3 130       3
9320F چند درجه سانتی گريد میشود :

1) 9000 2) 8000 3) 6000 4 ) 5000

3 131       3
اصطلاح کثافت عبارت است از :

1) وزن جسميکــه 1cm3 حجـم داشته باشد              2) وزن جسمیکه 1mm3 حجم داشته باشد

3) وزن جسمیکه 10cm3 حجم داشته باشد              4) وزن جسميکه 10mm3 حجم داشته باشد

1 132       1
هرگاه حرارت ذوبان یک گرام یخ در صفر درجه سانتی گريد 80 کالوری باشد پس حرارت ذوبان 200 گرام یخ عبارت است از :

1) 14000 کالوری      2) 15000 کالوری           3) 16000 کـالـوری       4) 600 کالوری

3 133       3
کدام یکی از عناصر ذیل در حرارت عادی با آب تعامل مینماید:

1) Ni                       2) Zn                          3) Cr                       4 ) Na

1 134       1
کدام یکی از عناصر ذیل تحت هیچ نوع شرایط حرارت با آب تعامل نمیکند:

1 ) Ag                      2) Ca                          3) Rb                     4) Ba

2 135       2
در نتیجه تعامل آب با اکساید های فلزات کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میشود :

1) القــلی ها                 2) تیزاب ها                   3) نمک ها                4) نمک ها وتیزاب ها

1 136       1
از تعامل آب با اکساید های غیر فلزات کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میشود :

1) القلی ها                2) تـیـزاب ها                    3) نمکها                  4) نمک ها والقلی ها

1 137       1
سرب در کدام یکی از گروپ های اصلی جدول دورانی عناصر قرار دارد:

1) چهــارم                 2) پنجم                           3) ششم                  4) هفتم

2 138       2
ولا نس سلیکان عبارت است از:

1)    3                         2 )   4                         3) 2                       4) 1

1 139       1
نمبر اکسدیشن قلعی مساوی میشود به :

1) 2- و 4-                  2) 2+ و 4-                   3 ) 2+  و 4+            4) 2- و 4+

2 140       2
ساختمان الکترونی Si با داشتن نمبر اتومی 14 عبارت است از :

1 ) 1S22S22P63S23P2 (2  1S22S22P43S13P5

(3  1S22S22P53S23P3 4) 1S22S22P53S23P3

3 141       3
کاربن  در حالت آزاد به چند شکل الوتروپی ذیل موجود است :

1)    2                 2 )   3                          3)  4                     4)   5

1 142       1
در لابراتوار با استعمال آب جذ بان از تیزاب مورچه کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میشود :

1) کاربن مونـواکساید وآب                               2) کاربن مونواکساید وهایدروجن

3) کاربن مونواکساید و اکسیجن                        4) کاربن دای اکساید وآب

2 143       2
فارمول کیمیاوی گاز فوسیجن عبارت است از :

1) CO2Cl2 2 ) COCl2 3) C2OCl              4) CO2Cl

2 144       2
در صنعت کاربن دای اکساید را در اثر حرارت دادن کدام یکی از مرکبات ذیل بدست میاروند:

1)  KHCO3 2) KCN                      3) K2CO3 4 ) CaCO3

3 145       3
کاربن دای اکساید تحت شرایط عادی نسبت به هوا :

1) 1,5 مــرتبه سنگین تر است                                  2) 1,5 مرتبه سبکتر است

3) با هم مساوی است                                              4) 3 مرتبه سنگین تر است

1 146       1
کدام یکی از عناصر ذیل شامل گروپ نایتروجن است :

1) ارسینیـک                2) قلعی                   3) سرب                   4) هر سه جواب درست است

2 147       2
نمبر اکسديشن فاسفورس در تشکیل مرکبات کیمیاوی عبارتند از :

1) 3+ و5+                2) 3- و 5-              3) 2- و5+               4) 3-  و 5+

2 148       2
ساختمان الکترونی عنصر فاسفورس با داشتن نمبر اتومی 15 عبارت است  از :

1 )  1S22S22P63S23P3 2) 1S22S22P53S23P4

3) 1S22S22P33S23P6 4) 1S22S22P63S13P4

3 149       3
فارمول کیمیاوی مرکب سودیم نایترایت عبارت است از :

1) NaNO3 2) NaHNO3 3) NH4NO3 4)   NaNO2

2 150       2
محلول امونیا در آب دارای کدام یکی از خواص ذیل است :

1) القــلی                    2) تیزابی                   3) خنثی                    4) هرسه جواب درست است

1 151       1
فارمول کیمیاوی نوشادر عبارت است از :

1) NH4OH              2)  NH4Cl              3) NH4NO3 4) (NH4)2SO4

2 152       2
امونیا تحت شرایط عادی نسبت به هوا :

1) سنگین تر است       2) بسیار سنگین تر است       3) سبـکـتر است        4) مساوی است

1 153       1
کدام یکی از عناصر ذیل از جمله عناصر رادیو اکتیف است :

1) تیلوریم                 2) سیلنیم                           3) پـولــونیم               4) سلفر

2 154       2
تعداد الکترونهای مدار خارجی عنصر سلفر عبارت است :

1)   6                      2) 8                                 3) 4                       4) 7

1 155       1
نمبر اکسدیشن اکسیجن در مرکب OF2 عبارت است از :

1)  2-                      2) 1+                    3) 1-                         4 ) 2+

2 156       2
در مرکب CS2 نمبر اکسدیشن S عبارت است از:

1) 2+                      2) 1+                     3 ) 2-                         4) 1-

2 157       2
هایدروجن سلفاید درحالت عادی نسبت به هوا :

1) سنگیـن است           2) سبک است              3) مساوی است          4) بسیار سبک است

1 158       1
فارمول کیمیاوی کاپرسلفیت عبارت است از :

1) CaSO4 2 ) CuSO4 3) CaSiO4 4) C4SiO4

2 159       2
در اثر تعامل CuSO4 و H2S کدام یکی از مرکبات ذیل تشکیل میشود:

1 ) CuS و H2SO4 2) H2S  و CuS           3) CuS و H2O       4) CuS  و SO2

3 160       3
انهایدراید سلفوریک اسید عبارت است از :

1) SO2 2) SO                         3 ) SO3 4) SO4

1 161       1
از تعامل SO3 و H2SO4 کدام یکی از مرکبات ذیل حاصل میشود :

1) H2S2O6 2) H2S3O6 3) H2S2O5 4 ) H2S2O7

3 162       3
فارمول کیمیاوی سودیم سلفیت عبارت است از :

1) Na2SO3 2) Na2S2O4 3 ) Na2SO4 4) Na2S2O3

2 163       2
فارمول نمک گلاوبر عبارت است از :

1 ) Na2SO4 2) Na2S2O4 3) Na2S2O3 4) Na2SO3

3 164       3
فارمول کیمیاوی نیل توتیا عبارت است از :

1) CaSO4 . 5H2O 2)   CaSO4. 10H2O

3) CuSO4 . 5H2O                                                 4 ) CuSO4. 10H2O

2 165       2
فارمول کیمیاوی فیرس  سلفیت عبارت است از:

1) Fe2SO4 2) Fe2SO3 3)  Fe2S2O4 4 ) FeSO4

1 166       1
کلورین در مدار خارجی خود تعداد الکترونهای ذیل را دارا است :

1)7                    2)   5                       3)   2                          4)  3

1 167       1
برومين عنصری است که در مدار خارجی خود تعداد الکترون های ذیل را دارا است :

1)   5                     2)  3                         3)   2                        4 ) 7

1 168       1
الکترون های قشر آخری آیودن  آن در کدام یکی از سویه های انرژی اصلی قرار دارد :

1)  M                     2) P                         3) N                      4 ) O

3 169       3
ساختمان الکترونی عنصر کلورین که دارای نمبر اتومی 17 میباشد عبارت است از :

1) 1S22S22P62S22P6 2) 1S22S22P53S23P6

3) 1S22S22P63S13P6 4)  1S22S22P63S23P5

3 170       3
کدام یک از عناصر ذیل شامل گروپ هفتم اصلی جدول دورانی عناصر میباشند :

1) آیـودیـن واستاتین        2) سلفر وسیلینم         3) فاسفورس وارسینیک    4) انتیمونی وبسموت

3 171       3
محصول تعامل 2NaBr+F2 مواد ذیل اند:

1) 2NaBr وNaF            2) 2NaF وNaBr          3) NaBr وNaF    4 ) Br2 و2NaF

3 172       3
در نتیجه  تعامل Cl2 و 2NaF  :

1) F2 آزاد می گردد    2) Br2 آزاد می گردد       3) Cl2 آزاد می گردد     4) تعــامل صورت نمیگیرد

2 173       2
خواص غیر فلزی عناصر در گروپ ⅦA جدول دورانی عناصر از بالا به طرف پائین :

1) زیاد میشود            2) فرق نمیکند           3) کـم میشود               4) بسیار زیاد میشود

1 174       1
کدام یکی از عناصر ذیل است که الکترون قطعاً از دست نمیدهد:

1) کلورین               2) برومین                     3) آیودین                4) فـلـورین

1 175       1
فارمول کیمیاوی هایپوکلورس اسید عبارت است از :

1) HClO2 2) HClO3 3) HClO4 4 ) HClO

2 176       2
عنصر پلاتین توسط کدام یکی از مرکبات ذیل حل میشود :

1) تیزاب شوره             2) تیزاب نمک            3) تیزاب سلـطـا نی        4) تیزاب گوگرد

2 177       2
کدام یکی از گازات ذیل رادیو اکتیف است :

1) هیلیوم                    2) ارگون                   3) زینون                    4) راد ون

1 178       1
موجودیت گازات نجیب در اتموسفیر بار اول توسط کدام یکی از علمای ذیل به اثبات رسید :

2) کــوندیش                2) لاوازیه                    3) رمزی                  4) ریلی

1 179       1
یک گاز در حرارت 27C0 300Cm3 , حجم دارد اگر در فشار ثابت حرارت گاز به 37C0 بلند برده شود درینصورت حجم آن مساوی میشود به :

1) 410Cm3 2) 400Cm3 3) 300 Cm3 4 ) 310Cm3

3 180       3
تعداد مالیکول های آب کریستالی  مرکب نیل توتیا عبارت اند از :

1) دومالیکول             2) سه مالیکول               3) چهار مالیکول                 4) پنج مالیکول

1 181
اجزای محلول عبارتند از :

1) محلل وماده منحله         2) محلول ومحلل         3) محلول وماده منحله            4) محلول ومحلول

1 182
مثال محلول مایع در مایع عبارت است  از :

1) تیل در آب            2) الکول در آب           3) نمک در آب              4) روغن در آب

1 183
عملیه آزموسس عبارت است  از :

1) عبور نمودن محلل از پرده نیمه قابل نفوذ به طرف محلول

2) عبور نکردن  محلل از پرده نیمه قابل نفوذ به طرف محلول

3) عبور نمودن محلول از پرده نیمه قابل نفوذ به طرف محلل

4) عبور نمودن محلل ومحلول یکی به طرف دیگر

2 184
فشار ازموتیک عبارت است  از :

1) قوهٌ که محلل بالای پرده نیمه قابل نفوذ واردمی کند

2) قوهٌ که محلول بالای پرده نیمه قابل نفوذ وارد می کند

3) قوهٌ که محلل ومحلول بالای پرده نیمه قابل نفوذ وارد میکنند

4) قوهٌ که محلول بالای جدار ظرف وارد میکند

2 185
دو محلولی  که فشار آزموتیک شان باهم مساوی باشد به یکی از نامهای ذیل یاد میشود :

1) ایزوباریک         2) ایزوترمیک         3) ایزوتونیک                  4) ایزوگوریک

2 186
قابلیت انحلال ماده منحله به درجه حرارت معین درچند گرام محلل زیر وانمود میگردد :

1) 50g                 2) 100g                   3) 150g                     4) 200g

3 187
فشار بالای قابلیت انحلال یکی از مواد ذیل تاثير زیاد دارد :

1) جامد در مایع         2) مایع درجامد              3) جامد درجامد                 4) گاز درگاز

2 188
درجه حرارت بالای انحلال یکی از نمکهای ذیل  تاثیر جزئی دارد :

1) نمک طعام         2) سودیم نایتریت            3) پتاشیم نایتریت                 4) امونیم کلوراید

2 189
ازدیاد درجه حرارت بالای انحلالیت یکی از نمکهای ذیل  تاثیر منفی دارد :

1) پتاشیم کلوراید             2) پتاشیم کلوریت         3) سیزیم سلفیت            4) امونیم کلوراید

3 190
غلظت به فیصدی وزنی عبارت است :

1) تعداد گرام های ماده منحله در صد گرام محلل          2) تعداد گرام های ماده منحله در صد گرام محلول

3) تعداد گرام های ماده منحله در یک لیتر محلول    4) تعداد مول مالیکول ماده منحله در 500 ملی لیتر محلول

2 191
محلول %15 نمک طعام در آب عبارت است از :

1) 15g نمک در 100g محلول                                 2) 15g نمک در 100g محلل

3) 15g نمک در 1000g محلل                                4) 15g نمک در 500g محلل

2 192
فورمول کیمیاوی گچ عبارت است از :

1)       2)          3)        4)

1 193
غلظت فیصدی حجمی عبارت از :

1) تعداد ملی لیتر های ماده منحله در 100 ملی لیتر محلول

2) تعداد ملی لیتر های ماده منحله در 100 ملی لیتر محلل

3) تعداد ملی لیتر های ماده منحله در 200 ملی لیتر محلول

4) تعداد ملی لیتر های ماده منحله در 500 ملی لیتر محلل

2 194
هرگاه وزن مالیکولی یک ماده به گرام ارائه شود به یکی از نامهای ذیل یاد می گردد :

1) اتم گرام             2) آیون گرام               3) مالیکول گرام               4) پروتون گرام

2 195
اگر 49g  در یک لیتر محلول حل باشد غلظت محلول مذکور مساوی است به :

1)                    2)                    3)                          4)

3 196
در محلول دو مولاره  چند گرام تیزاب مذکور حل گردیده است :

1)                   2)                   3)                       4)

3 197
محلول چهار نارمله  چند مولاره میباشد :

1)                2)                      3)                        4)

3 198
147g  در یک لیتر محلول وجود دارد محلول مذکور چند نارمله خواهد بود :

1)                2)                       3)                         4)

3 199
ام حصه وزن معادل گرام نمک طعام در یک لیتر محلول حل گردیده است محلول مذکور چند نارمله خواهد بود:

1)                     2)                  3)               4)

2 200
در صورتیکه وزن مالیکولی مرکب  مساوی به 342 باشد وزن معادل آن مساوی میشود به:

1) 50g                       2) 55g                             3) 57g                        4) 58g

2 201
محلول مولل عبارت است از :

1) وزن مالیکول گرام ماده منحله در 1000g محلول     2) وزن مالیکول گرام ماده منحله در 2000g محلول

3) وزن معادل گرام ماده منحله در 1000g محلل           4) وزن مالیکول گرام ماده منحله در 1000gمحلل

3 202
اگر 20g  در 500g محلل (آب) حل گردیده باشد غلظت محلول حاصله مساوی است به :

1)                     2)                           3)                        4)

3 203
فشار بخار محلل بالای محلل :

1) بیشتر از فشار بخار محلل بالای محلول است                 2) کمتر از فشار بخار محلل بالای محلول است

3) مساوی به فشار بخار محلل بالای محلول است               4) فشار بالای محلول تاثير ندارد

2 204
نقطه غلیان محلول نسبت به محلل خالص :

1) بلند است            2) پایین است              3) مساوی است             4) بسیار پایین است

1 205
نقطه انجماد محلول نسبت به محلل خالص :

1) بلند است           2) مساوی است             3) پایین است              4) بسیار بلند است

1 206
در محلول های الکترولیتی ماده منحله به یکی از اشکال ذیل وجود دارد :

1) آیونی               2) اتمی                   3) مالیکولی                      4) اتمی ومالیکولی

1 207
محلول های غیر الکترولیتی محلول هایی  است که :

1) هادی برق است       2) هادی برق نمیباشد             3) حالت آیونی دارد          4) هادی حرارت نمیباشد

1 208
محلول رقیق یک الکترولیت نسبت به محلول غلیظ آن :

1) هادی خوب برق است                                                   2) هادی خوب برق نمیباشد

3) هادی بودن شان تفاوت ندارد                                          4) هیچ هادی نمیباشد

3 209
یک3ی از تیزابهای زیر از جمله تیزاب های قوی به شمار میرود :

1)               2)                  3)                     4)

2 210
یکی از تیزاب های زیر از جمله تیزاب های ضعیف بشمار میرود :

1)                    2)                  3)               4)

2 211
یکی از مرکبات زیر از جمله غیر الکترولیت ها میباشد :

1)                   2)                 3)                      4)

1 212
سیستم های مطلقه سیستم هایی اند که قطر ذرات مواد منتشره در آن :

1) از 100 ملی میکرون کمتر باشد                                    2) از 100 ملی میکرون بزرگتر باشد

3) مساوی به 100 ملی میکرون باشد                                4) مساوی به 50 ملی میکرون باشد

3 213
ایملشن سیستمی  است که :

1) یک مایع د رمایع دیگر بحالت معلق باشد                       2) یک مایع در مایع دیگر کاملاً حل باشد

3) ماده جامد درمایع بحالت معلق باشد                               4) ماده جامد در مایع حل شده باشد

2 214
سسپنشن سیستمی  را گویند که در آن :

1) مایع درمایع به حالت معلق باشد                                 2) جامد در مایع بحالت معلق باشد

3) جامد درجامد بحالت معلق باشد                                   4) گاز درگاز بحالت معلق باشد

2 215
در سیتسم های کلوئیدی قطر ذرات ماده منتشره مساوی است  به :

1) 1-50 ملی میکرون                                                  2) 1-100 ملی میکرون

3) 1-150 ملی میکرون                                               4)  1-200 ملی میکرون

2 216
قطر ذرات ماده منحله درمحلول مساوی است  به :

1) بیشتر از یک میکرون  2) بیشتر از صد میکرون     3) کمتر از یک میکرون   4) بیشتر از پنجاه میکرون

2 217
به اثر زیاد شدن مواد منحله در یک محلول نقطه غلیان آن :

1) پایین می آید     2) تغییر نمی کند          3) بسیار پایین می آید            4) بلند می رود

3 218
تیزابها مرکباتی  اند که در محلول آبی :

1) تولید آیون  کنند                                                                 2) تولید آیون  نمایند

3) تولید آیون نکنند                                                                      4) تولید آب نمایند

2 219
قلوی ها مرکباتی اند که در محلول آبی :

1) تولید آیون   نمایند                                                       2) تولید   نماید

3) تولید آیون   نمایند                                                    4) تولید یک مالیکول خنثی  نمایند

2 220
نمکها مرکباتی  اند که :

1) از کتیون تیزاب وانیون قلوی بدست آمده باشند          2) از اتحاد اکسیجن با غیر فلز بوجود آمده باشند

3) از اتحاد اکسیجن با فلز بوجود آمده باشند                  4) از انیون تیزاب وکتیون قلوی بدست آمده باشند

2 221
اکساید ها  عبارت از مرکباتی  اند که :

1) از اتحاد فلز با کلورین بدست می آیند                   2) از اتحاد اکسیجن با یک عنصر بدست می آیند

3) از اتحاد نایتروجن با فلز بدست می آیند                4) ازاتحاد نایتروجن با یک عنصر امفوتیربدست می آیند

2 222
آیون ها و کسیونم ( هایدرونیم) عبارت است از :

1)                    2)                     3)                      4)

1 223
در اثر تعامل تیزاب وقلوی :

1) تیزاب وآب بوجود میآید                                                       2) قلوی و آب بوجود میآید

3) اکساید وآب بوجود میآید                                                      4) نمک وآب بوجود میآید

1 224
از تعامل اکساید غیر فلزی با آب یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) تیزاب                        2) قلوی                        3) نمک                        4) اکساید

3 225
از تعامل اکساید فلز با آب یکی از مرکبات ذیل حاصل میشود :

1) تیزاب                2) قلوی                3) نمک                    4) اکساید

3 226
یکی از اکساید های ذیل  نمک ساز نمیباشد :

1)                 2)                         3)                        4)

3 227
یکی از اکساید های ذیل از جمله اکساید های امفوتیر میباشد :

1)                  2)                       3)                      4)

1 228
از تعامل  با آب یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1)                  2)                3)                       4)

3 229
در مرکب سودیم بای سلفیت  درجه اکسیدیشن سلفر مساوی میشود به :

1) 4+                         2) 5+                              3) 6+                        4) 7+

1 230
در مرکب  درجه اکسیدیشن کروم مساوی است به :

1) 3+                    2) 4+                           3) 5+                             4) 6+

1 231
نام کیمیاوی مرکب  عبارت است از :

1) برومس اسید            2) هایدروبرومس اسید           3) پرومیک اسید            4) پروبرومیک اسید

2 232
نمبر اکسیدیشن  Al در مرکب  عبارت است از :

31)  3 -                    2) 2-                       3) 3+                        4) 4+

1 233
اگر غلظت آیون هایدروجن  در یک محلول  باشد  آن عبارت است  از :

1) 3                    2) 2                          3) 1                          4) 5

3 234
اگر  یک محلول مساوی به 4 باشد غلظت آیون هایدروجن آن مساوی می شود به :

1)                   2)                     3)                         4)

3 235
اگر  یک محلول مساوی به 5 باشد  آن مساوی میشود به :

1) 12                    2) 11                    3) 10                         4) 9

1 236
درمحیط تیزابی غلظت آیون هایدروجن مساوی میشود به :

1)           2)            3)            4)

2 237
در محیط قلوی غلظت آیون هایدروجن مساوی است به :

1)           2)           3)             4)

3 238
جهت خنثی ساختن 20ml محلول سودیم هایدروکساید 1N، به چند ملی لیتر تیزاب نمک 2N ضرورت است :

1) 5Ml                2) 10ml                  3) 15ml                     4) 20ml

3 239
جهت خنثی ساختن 40ml محلول  ، 2N به چند ملی لیتر قلوی NaOH ، 4N ضرورت است :

1) 40ml                    2) 30ml                     3) 20ml                     4) 10ml

3 240
از جمله مرکبات ذیل کدام یکی از آنها نمک تیزابی است  :

1)                 2)                  3)                 4)

2 241
از جمله مرکبات ذیل کدام یکی از آنها نمک قلوی است :

1)                   2)                3)                 4)

2 242
از جمله مرکبات ذیل کدام یکی از آنها نمک عادی است :

1)                    2)                 3)                   4)

2 243
در صورت هایدرولیز نمک  محیط تعامل :

1) تیزابی است               2) قلوی است              3) خنثی است                4) تیزابی قلوی است

3 244
کدام یکی از نمکهای ذیل هایدرولیز نمی گردد :

1)                 2)                   3)                   4)

3

245
در مرکبات ذیل کدام یکی از آن ها نمک است :

1)                  2)                   3)               4)

1 246
در مرکبات ذیل کدام یکی از آنها سودیم سلفایت است :

1)                  2)                  3)               4)

2 247
د رعملیه الکترولیز کتیون به طرف کتود حرکت می کند وعملیه ایکه در آن صورت می گیرد عبارت است از :

1) اکسدیشن                   2) ریدکشن             3) اکسدیشن- ریدکشن           4) بدون تغیر باقی میماند

3 248
در عملیه الکترولیز، انیون به طرف انود حرکت می کند وعملیه ایکه درآن صورت می گیرد عبارت است از :

1) ریدکشن            2) اکسیدیشن                 3) بدون تغیر باقی می ماند          4) اکسیدیشن- ریدکشن

3 249
96500cb برق از لحاظ فارادی به یکی از قیمت های ذیل مطابقت دارد :

1) چهار فارادی          2) سه فارادی              3) دوفارادی                    4) یک فارادی

1 250
در پیل خشک دیوار جستی آن :

1) بحیث کتود کار می نماید                                                    2) بحیث انود کار می نماید

3) بحیث هر دو کارمی نماید                                                   4) نه بحیث کتود ونه انود کار می نماید

2 251
مقدار برقیکه به شدت 15Am در ظرف 10 دقیقه از یک محلول می گذرد مساوی میشود به :

1) 9000cb              2) 8000cb                3) 7000cb                   4) 6000cb

3 252
در اثر جریان یک فارادی برق از یک مذابه  آن مقدار  که  در  کتود رسوب می نماید از جنس گرام مساویست به :

1) 33,75                      2) 32,75                   3) 31,75                    4) 30,75

3 253
عملیه ملمع کاری جسمی  که می خواهیم روی آن را بپوشانیم از آن بحیث :

1) کتود کار گرفته میشود                                                         2) انود کارگرفته میشود

3) بحیث هردوکار گرفته میشود                                                  4) هیچکدام کار گرفته نمیشود

1 254
کتود عبارت است از :

1) الکترود مثبت            2) الکترود منفی            3) الکترودخنثی            4) الکترود + و-

1 255
انود عبارت است از :

1) الکترود خنثی        2) الکترود منفی          3) الکترود مثبت                4) آیون

1 256
هدایت حرارتی و برقی فلزات ارتباط دارد به :

1) ایون های مثبت فلز                                                             2) الکترون های آزاد شبکه  فلزی

3) پروتون های شبکه فلزی                                                     4) نیوترون های شبکه فلزی

1 257
بصورت عموم اتم های فلزات در وقت تعامل کیمیاوی :

1) الکترون  می گیرند                                                                     2) پروتون ها را از دست می دهند

3) الکترون ها را از دست می دهند                                                  4) نیوترون ها را بدست می آورند

2 258
غیر فلزات بصورت عموم در تعاملات کیمیاوی :

1) الکترون  می گیرند                                                       2) الکترون  می بازند

3) پروتون   می گیرند                                                       4) پروتون  می بازند

2 259
عناصری که در گروپ  قرار دارند مقدار الکترون های سویه اخیر آن به یکی از ارقام آتی مطابقت میکند :

1) دو                         2) سه                            3) چهار                               4) پنج

1 260
عناصری که در پریود چهارم قرار دارند تعداد سویه های الکترونی آن ها عبارت است از :

1) دو                        2) سه                            3) چهار                     4) پنج

1 261
در گروپ های A جدول عناصر از بالا به پایین خواص فلزی :

1) زیاد میگردد          2) کم می گردد                3) تغییر نمی کند              4) بسیار کم می گردد

2 262
در گروپ های A جدول عناصر از پایین به بالا شعاع اتمی :

1) بزرگ می گردد        2) کوچک می گردد        3) تغییر نمی نماید        4) بسیار بزرگ میشود

2 263
در پريود های عناصر A جدول از راست به چپ شعاع اتمی :

1) تغییر نمی کند         2) کم می گردد              3) زیاد می گردد              4) بسیار کم می گردد

2 264
در معادله ذیل   عنصر سلفر :

1) اکسیدی شده          2) ارجاع شده              3) تغییر ننموده                4) هم اکسیدی وهم ارجاع شده

3 265
فورمول الکترونی  عبارت است از :

1)         2)           3)       4)

3 266
فورمول الکترونی  عبارت است از :

1)               2)                3)             4)

3 267
دراثر تعامل سودیم با فاسفور یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1)                     2)                      3)                      4)

2 268
درمرکب سودیم هایراید درجه اکسدیشن هایدروجن مساوی می شود به :

1) 1-                            2) 1+                           3) 2-                            4) 2+

1 269
در اثر تعامل سودیم با آب :

1) گاز اکسیجن آزاد می شود                                               2) گاز هایدروجن آزاد می شود

3) گاز امونیا آزاد می شود                                                  4) گاز نایتروجن آزاد می شود

1 270
فارمول کیمیاوی کاستک سودا عبارت است  از :

1)                2)                 3)                   4)

1 271
فورمول الکترونی   عبارت است  از :

1)         2)           3)       4)

3 272
فورمول الکترونی  عبارت است از :

1)                                                                2)

3)                                                          4)

3 273
مرکب  از جمله هایدروکساید های ذیل است :

1) تیزابی             2) قلوی                    3) امفوتیر                     4) قلوی قوی

2 274
درنتیجه تعامل کلسیم با اکسیجن یکی از اکساید های ذیل بدست می آید :

1) اکساید تیزابی          2) اکساید امفوتیری        3) اکساید قلوی             4) اکساید تیزابی قوی

3 275
فورمول کیمیاوی چونه آب نارسیده عبارت است از :

1)                   2)                   3)                  4)

1 276
فورمول کیمیاوی چونه آب رسیده عبارت اند از :

1)                   2)                   3)                  4)

1 277
موجودیت نمکهای ذیل درآب باعث سختی دایمی آن میگردد :

1) نمکهای منحل کلسیم ومگنیزیم                                2) نمکهای غیر منحل کلسیم ومگنیزیم

3) نمکهای منحل سودیم وپتاشیم                                  4) نمکهای منحل لیتم وسیزیم

3 278
موجودیت نمکهای ذیل در آب باعث سختی مؤقتی آب میگردد :

1) نمکهای بای کاربونیت های کلسیم و مگنیزیم               2) بای کاربونیت های سودیم وپتاشیم

3) بای کاربونیت های لیتم وسیزیم                                 4) بای کاربونیت های جست والمونیم

3 279
سختی مؤقتی آب را می توان توسط عملیه ذیل مرفع نمود :

1) منجمد ساختن         2) حرارت دادن              3) هایدرولیز نمودن              4) الکترولیز نمودن

1 280
فورمول الکترونی عنصر المونیم  عبارت است  از :

1)                                                          2)

3)                                                          4)

3 281
فورمول مالیکولی فلدسپار عبارت است از :

1)            2)                3)                4)

2 282
فورمول کیمیاوی لوکسایت عبارت است  از :

1)           2)          3)              4)

2 283
محصول تعامل  عبارت است از :

1)                                                           2)

3)                                                           4)

3 284
د رعناصر انتقالی d کدام یکی از سویه های انرژیکی الکترونی به تکمیل شدن شروع می نماید :

1) سویه ماقبل از اخیر     2) دوسویه ماقبل از اخیر       3) سویه آخری          4) سه سویه ماقبل اخیر

1 285
فورمول الکترونی اتم  عبارت است  از :

1)                                          2)

3)                                          4)

3 286
درمرکب کامپلکس ذیل  درجه اکسدیشن  عبارت است  از :

1) 2+                             2) 1+                              3) 3+                            4) 4+

3 287
درمرکب کامپلکس ذیل  نمبر اکسدیشن  عبارت است از :

1) 2+                             2) 3+                             3) 4+                             4) 5+

3 288
نام مرکب  عبارت است از :

1) فیرس  اکساید              2) فیریک اکساید                3) فلورین اکساید               4) اکساید آهن

1 289
در معادلهٌ  محصول تعامل عبارت است از :

1)                2)               3)               4)

3 290
د راثر تعامل آهن با تیزاب گوگرد ویا تیزاب نمک یکی از گازات ذیل آزاد میگردد:

1)                            2)                           3)                            4)

2 291
عملیه اکسیدیشن عبارت است  از :

1) بلند رفتن چارچ مثبت                                                          2) پایین آمدن چارچ مثبت

3) بلند رفتن چارچ منفی                                                          4) تغییر نخوردن درجه اکسدیشن

1 292
عملیه اکسیدیشن عبارت اند از :

1) از دست دادن الکترون        2) ازدست دادن نیوترون      3) گرفتن الکترون         4) گرفتن نیوترون

1 293
دراثر تعامل جست با تیزاب گوگرد یا نمک یکی از گازات ذیل آزاد می گردد :

1)                             2)                             3)                       4)

2 294
از عناصر زیر کدام یکی آن فلز نمی باشد :

1) سودیم                2) مگنیزیم                   3) پلاتین                        4) فلورین

1 295
ذریعه کدام یکی از عناصر ذیل از مرکبات آن بیجا نمی گردد :

1)                       2)                     3)                           4)

3 296
ذرات اساسی هسته اتم های تمام عناصر عبارت اند از :

1) پروتون و نیوترون      2) پروتون و الکترون        3) نیوترون والکترون      4) الکترون و پوزیترون

1 297
یک اتم در حالت عادی :

1) چارچ مثبت دارد      2) چارچ منفی دارد          3) خنثی است                 4) چارچ بلند مثبت دارد

1 298
کتله پوزیترون معادله به کتله یکی از ذرات ذیل است :

1) پروتون                 2) نیوترون                  3) انتی نیوترون                  4) الکترون

2 299
ذره  در موجودیت ساحه برقی ویا مقناطیسی توسط یکی از قطب های ذیل جذب می گردد :

1) قطب مثبت        2) قطب منفی     3) به شدت به قطب مثبت جذب میگردد      4) مستقیماً عبور می نماید

2 300
ذره  در موجودیت ساحه برقی ومقناطیسی به یکی از قطب های ذیل جذب میگردد :

1) قطب مثبت        2) قطب منفی     3) به شدت به قطب منفی جذب میگردد      4) مستقیماً عبور می نماید

2 301
ذرهٌ  درموجودیت ساحه برقی ومقناطیسی یکی ا زعملیه های ذیل را انجام می دهند :

1) به طرف قطب مثبت جذب میگردد                                     2) به طرف قطب منفی جذب میگردد

3) به شدت به قطب منفی جذب میگردد                                   4) مستقیماً عبور می نماید

2 302
اگر یک عنصر رادیواکتیف ذره  را از خود خارج نماید نمبر کتله اتومی آن :

1) به اندازه 6 واحد کم میگردد                                              2) به اندازه 5 واحد کم میگردد

3) 4 واحد کم میگردد                                                           4) 3 واحد کم میگردد

3 303
اگر یک عنصر رادیواکتیف ذره  را از خود آزاد نماید در نمبر ترتیبی آن :

1) به اندازه 2 واحد کم میگردد                                            2) به اندازه 3 واحد کم میگردد

3) به اندازه 2 واحد زیاد میگردد                                          4) به اندازه 3 واحد زیاد میگردد

3 304
در اثر انتشار ذره  از یک عنصر رادیو اکتیف نمبر ترتیبی آن به اندازه :

1) دو واحد زیاد میگردد     2) یک واحد زیاد میگردد       3) دوواحد کم میگردد       4) یک واحد کم میگردد

3 305
در یک عنصر رادیواکتیف  اگر ذره  خارج گردد به یکی از عناصر ذیل تبدیل می گردد :

1)                 2)                     3)                       4)

3 306
پوزتیرون ذره یی است که کتله آن تقریباً مساوی است به :

1) کتله پروتون           2) کتله نیوترون             3) کتله الکترون             4) کتله نکلیون

2 307
اگر یک عنصر رادیو اکتیف ذره  را آزاد نماید نمبر ترتیبی آن :

1) یک واحد زیاد میگردد      2) یک واحد کم میگردد       3) دو واحد زیادمیگردد       4) دو واحد کم میگردد

2 308
در تعامل هستوی ذیل  ذره  عبارت است از :

1) پروتون               2) نیوترون                   3) الکترون                       4) پوزیترون

2 309
درتعامل هستوی ذیل  برعلاوه رادون  کدام ذرهٌ دیگر حاصل می شود :

1) ذرهٌ                       2) ذرهٌ                  3) ذرهٌ نیوترون                4) ذرهٌ

3 310
درتعامل هستوی  ذره  عبارت است از :

1) پروتون                   2) نیوترون                     3) الکترون                     4) پوزتیرون

2 311
سمبول شعاع نیوترون عبارت است  از :

1)                       2)                           3)                              4)

1 312
سمبول شعاع پوزیترون عبارت است از :

1)                     2)                            3)                            4)

1 313
در تعامل رشتوی ذیل  ذرهٌ x عبارت است  از :

1) نیوترون               2) پروتون                       3) الکترون                   4) پوزیترون

3 314
تعداد سلسله های رادیواکتیوتی طبیعی عبارت است از :

1) یک سلسله             2) دوسلسله                    3) سه سلسله                 4) چهار سلسله

1 315
سلسله های رادیواکتیوتی طبیعی به ایزوتوپ های یکی از عناصر ذیل ختم می شوند :

1) جست                    2) کدمیم                  3) سرب                          4) آهن

1 316
اگر بالای یک ماده رادیواکتیف دو دور نیمه طول عمر سپری شده باشد مقدار باقی مانده هسته مذکور عبارت است از :

1)  ام حصه ماده اولی   2)  ام حصه ماده اولی     3)  ام حصه ماده اولی  4)  ام حصه ماده اولی

1 317
اگر از یک عنصر رادیواکتیف شعاع  خارج گردد عنصر حاصله در جدول پریودیک :

1) دوخانه قبل از عنصر مذکور قرار دارد                              2) دو خانه بعد از عنصر مذکور قرار دارد

3) یک خانه بعد از عنصر مذکور قرار دارد                            4) یک خانه قبل از عنصر مذکور قرار دارد

2 318
اگر یک عنصر رادیواکتیف شعاع  را جذب نماید عنصر حاصله د رجدول پریودیک :

1) دوخانه قبل از عنصر اولی قرار می گیرد                         2) سه خانه بعد از عنصر اولی قرار می گیرد

3) سه خانه بعد از عنصر اولی قرار می گیرد               4) دوخانه بعد از عنصر اولی قرار می گیرد

2 319
اگر یک عنصر رادیواکتیف از خود شعاع  بفرستد عنصر حاصله د ر جدول پریودیک :

1) یک خانه قبل از عنصر اولی قرا ردارد                     2) یک خانه بعد از عنصر اولی قرار دارد

3) دوخانه قبل از عنصر اولی قرا ردارد                       4) دوخانه بعد از عنصر اولی قرار دارد

2 320
اگر یک عنصر رادیواکتیف شعاع  را جذب نماید عنصر حاصله در جدول پریودیک :

1) دوخانه قبل از عنصر اولی قرار می گیرد                 2) دوخانه بعد از عنصر اولی قرار می گیرد

3) یک خانه قبل از عنصر اولی قرار می گیرد               4) یک خانه بعد از عنصر اولی قرار می گیرد

2 321
اگر مقدار ناچیز ماده منحله در یک محلول موجود باشد محلول مذکور عبارت است  از :

1) رقیق                   2) غلیظ                   3) مشبوع                        4) مافوق مشبوع

1 322
کثافت محلول  تثبیت شده ، دولیتر محلول متذکره چند گرام وزن دارد :

1)                  2)                   3)                     4)

3 323
وزن آیون گرام ، 35,5 گرام است این وزن بنام یکی از مفاهیم ذیل یاد میگردد :

1) مول مالیکول             2) مول آیون                  3) مول اتم                     4) مول الکترون

3 324
یک مول میباشد ،  آن چند مول میشود :

1) 0,001 مول            2) 0,01 مول               3) 0,1 مول                    4) 1 مول

1 325
فشار بخار محلول نظر به فشار بخار محلل خالص :

1) کم است               2) زیاد است               3) مساوی است                    4) بسیاز زیاد است

1 326
نقطه غلیان آب در سطح بحر به یکی از ارقام ذیل مطابقت دارد :

1)                2)                 3)                              4)

1 327
نقطه انجماد آب در سطح بحر به یکی از ارقام ذیل مطابقت دارد :

1)                2)                 3)                                   4)

1 328
محلول  یک محلول :

1) اسیدی است          2) قلوی است            3) خنثی است                 4) اسید شدید است

2 329
در اثر حرارت دادن  یکی از گازات ذیل آزاد می گردد :

1)                   2)                   3)                          4)

1 330
هرگاه غلظت آیون های  و دریک محلول باهم مساوی باشند  چنین محلول مساوی میشود به :

1) 9                       2) 8                    3) 7                            4) 6

1 331
به هر اندازه ایکه در یک محلول قیمت  از 7 کوچکتر شده برود د رچنین محلول :

1) خاصیت قلوی زیاد شده می رود                         2) خاصیت تیزابی زیاد شده می رود

3) خاصیت امفوتیریک زیاد شده می رود                 4) خاصیت نمکی زیاد شده می رود

2 332
اگر غلظت آیون هایدروجن در یک محلول  باشد  محیط مساوی است به :

1) 8                  2) 7                          3) 6                                      4) 5

3 333
اگر غلظت آیون  یعنی  یک محلول مساوی به  باشد  محیط مساوی میشود به :

1)  4                 2) 5                             3) 6                               4) 7

3 334
جهت خنثی ساختن 10 ملی لیتر تیزاب نمک به اندازه 20 ملی لیتر سودیم هایدروکساید N1 ضرورت است ، غلظت تیزاب مساوی میشود به :

1)                   2)                       3)                        4)

3 335
جهت خنثی ساختن 20 ملی لیتر قلوی به اندازه 40 ملی لیتر تیزاب  ضرورت است غلظت قلوی مساوی است به :

1)                   2)                         3)                      4)

3 336
بادرنظرداشت نیمه تعامل  یون سودیم در عوض کدام یک از عملیه های ذیل قرار گرفته است :

1) ریدکشن            2) اکسدیشن            3) اوکسدیشن- ریدکشن               4) اکسدیشن قوی گردیده است

1 337
اکساید های فلزی یکی از خاصیت های ذیل را دارد :

1) تیزابی                2) قلوی                    3) خنثی                          4) نمکی

1 338
اکساید های غیر فلزی یکی از خاصیت های ذیل را دارا اند :

1) تیزابی                 2) قلوی                   3) خنثی                          4) نمکی

1 339
عناصر گروپ اصلی  در سویه اخیر انرژیکی خود دارای تعداد الکترون های ذیل اند :

1)  1                     2) 2                        3) 3                               4) 4

1 340
سختی مؤقتی آب به موجودیت  یکی از نمکهای ذیل ارتباط  را دارا  اند :

1)                   2)                    3)               4)

2 341
مرکب  به یکی از نامهای ذیل یاد میگردد :

1) فیرس اکساید         2) فیریک اکساید            3) هایپوفیرس اکساید         4) هایپوفیریک اکساید

1 342
در نیمه تعامل ذیل  آیون  :

1) ارجاع شده    2) اکسیدی شده        3) هم ارجاع وهم اکسیدی شده       4) نه ارجاع ونه اکسیدی گردیده

1 343
سویه فرعی  دارای اوربیتال های ذیل است :

1) 5 اوربیتال              2) 6 اوربیتال                 4) 7 اوربیتال                  4) 8 اوربیتال

2 344
سویه فرعی  بصورت اعظمی گنجایش الکترون های ذیل را دارد :

1) 8 الکترون             2) 9 الکترون                 3) 11 الکترون               4) 14 الکترون

2 345
چارچ یک الکترون به واحد کولمب عبارت است از :

1)       2)       3)      4)

2 346
عنصریکه در هسته خود سه پروتون دارد سمبول آن عبارت است از :

1)                          2)                              3)                          4)

1 347
عدد  به نام یکی از علمای ذیل یاد میگردد:

1)  کیوناک             2) اووگدرو                     3) چارلس                     4) بایل وماریوت

1 348
در 23g سودیم به تعداد ذیل اتم های سودیم وجود دارد :

1)  اتم       2)  اتم         3)  اتم           4)  اتم

1 349
در 32g اکسیجن  تعداد  مالیکول ها حسب آتی  است :

1)  مالیکول   2)  مالیکول     3)  مالیکول   4)  مالیکول

1 350
در 35,5g ( آیون گرام Cl  ) به تعداد ذیل آیون ها وجود دارد :

19  آیون       2)  آیون        3)  آیون        4)  آیون

3 351
در معادلات ذیل یکی از آن معادله انشتاین میباشد :

1)              2)              3)             4)

1 352
به هر اندازه ایکه شعاع اتمی یک فلز زیاد میگردد به همان اندازه فلز مذکور الکترون خود را :

1) به آسانی از دست میدهد                                                         2) به آسانی می گیرد

3) به مشکل از دست می دهد                                                     4) نه می گیرد ونه می بازد

2 353
نام مرکب  عبارت است  از :

1) فیرس اکساید                   2) فیریک اکساید                  3) سگنتیک                  4) برنسیت

1 354
به هر اندازه ایکه غلظت ماده منحله در محلول الکترولیتی کم باشد بهمان اندازه هدایت برقی آن :

1) زیاد است              2) کم است                 3) متوسط است                  4) ثابت است

1 355
در وقت عملیه الکترولیز ذرات مثبت به طرف یکی از الکترود های ذیل حرکت می کنند :

1) انود               2) کتود                    3) کتیون                     4) انیون

2 356
در مرکبات ذیل کدام یکی از آنها بنام پرکلوریک اسید یاد می گردد :

1)                2)                   3)                     4)

1 357
فورمول کیمیاوی مرکب کلورس اسید عبارت  است  از :

1)                2)                   3)                     4)

1 358
فورمول کیمیاوی مرکب هایپوکلورس اسید عبارت است  از :

1)                2)                   3)                     4)

1 359
فورمول کیمیاوی مرکب هایپوبرومس اسید عبارت است  از :

1)                2)                   3)                    4)

1 360
اگر غلظت آیون  در یک محلول مساوی به  باشد محلول مذکور :

1) تیزابی است             2) قلوی است                 3) خنثی است                   4) تیزابی شدید است

2 361
لیمیری ( Lemery) مركبات كيمياوي را چنین تصنیف کرده است :

1) مصنوعی و طبیعی      2) عضوی وغیر عضوی     3) حیوانی ونباتی         4) جامدات و مایعات

1 362
عنصر اساسی مرکبات عضوی یکی از عناصر ذیل است :

1) هایدروجن                2) نایتروجن                     3) کاربن                      4) اکسیجن

1 363
فرید ریگ وهلر مرکب عضوی را از ماده ذیل بدست آورد :

1) NH4CN                2) NH4CL                     3) NH4OCN            4) (NH4)2CO3

2 364
یکی از علل زیاد بودن تعداد مرکبات عضوی عبارت است از :

1) قدرت اتومهای کاربن در تولید زنجیر                           2) فعالیت اتومهای کاربن

3) قدرت اتومهای هایدروجن در تولید زنجیر                     4) زیاد بودن مقدار کاربن در طبیعت

3 365
یکی از مرکبات ذیل مرکب عضوی است :

1) Ca CO3 2) H2CO3 3) (NH2)2CO            4) ( NH4)2CO3

2 366
اتومهای کاربن غیر فعال بصورت عموم مرکب ذیل را تولید می کند :

1) CR2 2) CR3 3) CR                         4) CR4

2 367
بصورت عموم اتومهای کاربن در مرکبات عضوی این تعداد الکترونهای خود را مشترک میگذارند :

1)  2                          2) 6                                3) 4                             4) 3

1 368
نایتروجن در مرکبات عضوی این تعداد الکترونهای خود را مشترک میگذارد :

1) 3 یا 5                     2) 2 یا 4                          3) 2 یا 6                       4) 1 یا 7

2 369
در مالیکول میتان این روابط کیمیاوی وجود دارد :

1) چهار رابطه آیونی                                            2) چهار رابطه یگانه اشتراکی

3) دو رابطه جفته اشتراکی                                     4) چهار رابطه اشتراکی یک طرفه

2 370
در مرکبات الکان این نوع روابط کیمیاوی وجود دارد :

1) اشتراکی یگانه         2) اشتراکی دوگانه             3) اشتراکی سه گانه        4) اشتراکی چهارگانه

2 371
در مرکبات الکین این نوع روابط کیمیاوی وجود دارد :

1) اشتراکی یگانه              2) اشتراکی دوگانه             3) اشتراکی سه گانه        4) اشتراکی چهارگانه

2 372
در مرکبات  الکاین این نوع روابط کیمیاوی وجود دارد :

1) اشتراکی یگانه           2) اشتراکی دوگانه            3) اشتراکی سه گانه        4) اشتراکی چهارگانه

2 373
درجه حرارت سوخت مرکبات عضوی در مقایسه  با مرکبات غیر عضوی:

1) بلند است                    2) پائین است                     3) بسیار بلند است           4) مساوی است

2 374
سرعت تعامل در مرکبات عضوی در مقایسه  با مرکبات غیر عضوی :

1) زیاد است               2) مساوی است                   3) کم است                  3) بسیار زیاد است

2 375
بصورت عمومی مرکبات عضوی در آب :

1) قابل حل اند                                                              2) قابل حل نمیباشند

3) روابط اشتراکی را  تشکیل میدهند                                 4) روابط اشتراکی یک طرفه را تشکیل میدهند

2 376
بصورت عمومی وزن مالیکولی مرکبات عضوی نسبت مرکبات غیر عضوی :

1) زیاد است                2) کم است                  3) مساوی است               4) بسیار کم است

2 377
محلول های مرکبات عضوی اکثراً :

1) هادی برق اند          2) هادی برق نیستند         3) حالت آیونی دارند          4) عایق حرارت اند

2 378
یکی از علل زیاد بودن تعداد مرکبات عضوی عبارت است از :

1) خاصیت ایزومیری   2) خاصیت غیر هادی برق   3) خاصیت قابل سوخت  4) غیر منحل بودن درآب

3 379
هرگاه یک مقدار قند حرارت داده شود از آن یک ماده سیاه رنگ بوجود می آید که دلالت بر موجودیت ماده ذیل میکند :

1) آب                        2) کاربن                            3) هایدروجن                  4) اکسیجن

2 380
در نتیجه حرارت دادن ماده عضوی گاز تولید میشود که با Ca(OH)2 رسوب سفید را تشکیل میدهد این گاز عبارت است از :

1) CO2 2) SO2 3) NO2 4) CH4

2 381
هرگاه از حرارت دادن 20gr ماده عضوی CO25gr تولید گردد فیصدی کاربن در مرکب مذکور مساویست به:

1) 8,918                        2) 9,818                    3) 6,818                     4)10,518

3 382
هرگاه از حرارت دادن 50gr ماده عضوی 4gr  آب تولید گردد فیصدی هایدروجن در مرکب مذکور عبارت است از:

1) 1,246                       2) 0,888                     3)0,932                     4)2,454

3 383
مركب CaCO3 دارای خاصیت :

1) عضوی است          2) غیر عضوی است           3) منحل درآب است         4) منحل در الکول است

1 384
مرکب Ca(HCO3)2 چنین  خاصیت دارد :

1) عضوی است        2) منحل در آب است     3) تشکیل پولیمری میدهد     4) تنها در الکول حل میشود

1 385
مرکبات هایدروکاربن ازین عناصر تشکیل شده اند :

1) O2 ‘  H2 ‘ C                  2) C و H2 3) C وN2 4) C ، S و O2

1 386
هایدروکاربن های مشبوع به گروپ های ذیل تقسیم شده اند :

1) الکانها والکین ها                                                  2) الکانها و سایکلوالکانها

3) الکین ها والکاین ها                                              4) سلسله نفتالین وسلسله انترائین

2 387
هایدروکاربنهای غیر مشبوع به گروپ های ذیل تصنیف شده اند :

1) الکانها وسایکلوالکانها                                                  2) الکین ها والکاین ها

3) سلسله نفتالین وسلسله انترائین                                       4) الکول ها وایترها

2 388
هایدروکاربنهای عطری ( اروماتیک) به گروپ های ذیل تقسیم شده اند :

1) سلسله های انتراسین نفتالین بنزین و مشتقات آن                2) سالیکوالکانها، الکاین ها والکین ها

3) الکانها، سایکلو الکانها و الکین ها                                  4) هایدروکاربنهای مشبوع و الکین ها

2 389
فورمول عمومی هایدروکاربنهای مشبوع عبارت است از :

1) CnH2n                  2) CnH2n+2                 3) C2nHn+1             4) C2nHn+1

1 390
اولین و ساده ترین مرکب هایدروکاربنهای مشبوع عبارت است از :

1) میتانول                     2) میتان                          3) تیزاب سرکه              4) یوریا

2 391
مرکبات سلسله هایدروکاربن های مشبوع به اندازه اتومهای گروپ ذیل از همدیگر فرق دارند :

1) CH3 2) CH2 3)C3H6 4)C2H4

2 392
کثافت مرکبات هایدروکاربنهای مشبوع با ازدیاد تعداد کاربن در زنجیر آنها :

1) به تدریج زیاد میشود      2) به تدریج کم میشود          3) ثابت باقی میماند      4) بسیار کم میشود

2 393
گروپ C5H11 به این نام یاد میشود :

1)Propyl                    2)Butyl                         3)Octyl                  4)amyl

2 394
گروپ C9H19 را به این نام یاد میکنند :

1) Octyl                       2)Hexyl                          3)Nenyl                  4) Propyl

2 395
یکی از مرکبات ذیل را بنام معرف گرینارد یاد میکنند :

1) R2Mg x                   2)MgoH x                      3)CH3Mg cl          4)(CH3)2Mg I

3 396
معادله عمومی تعامل ورتس قرار ذیل است :

1) 2RX+2Na             R-R+2NaX                        2)  RX+NaOH             R-OH+NaOX

3)R-COOHa+NaOH              RH+Na2CO3 4)R-COOH+R-OH+R-COO-R+H2O

3 397
حاصل تعامل RH+X2 عبارت است از :

1) RX+HX                    2)RHx+x                      3)R-R+Hx2 4)RX2+H

2 398
حاصل تعامل RH+O2 عبارت است از :

1) CO+R-OH                2)CO2+H2O               3)CO3+H2O            4)R-OH+H2

2 399
نام این مرکب CH3-CH2-CH2-CH3 عبارت است از :

1) ایزوبیوتان            2) نارمل بیوتان                3) نیوپنتان                   4) نارمل پنتان

2 400
نام این مركب CH3-CH-CH3 عبارت است از :

CH3

1) ایزوبیوتان                 2) نارمل بیوتان                3) نیوپنتان               4) نارمل پنتان

2 401
CH3

نام این مرکب CH3 – C – CH3 عبارت است از :

CH3

1) ایزوبیوتان                  2) نارمل بیوتان              3) نیوپنتان                 4) نارمل پنتان

2 402
در مرکب میتان اتوم کاربن دارای این تعداد ولانسها میباشد :

1)     1                      2)   2                      3)   3                               4)    4

1 403
گاز خندق دارای فورمول ذیل است :

1) CH4 2)C2H6 3) C3H8 4)C4H10

1 404
مرکب میتان در شرایط عادی به این حالت وجود دارد :

1) مایع                       2) جامد                     3) گاز                            4) پودری

1 405
حاصل این تعامل CH4+2Cl2 عبارت است از :

1) CH3Cl+HCl           2)CH2Cl2+2HCl         3)C Cl4+4HCl             4)CHCl3+3HCl

2 406
مرکب CH3Cl به این نام یاد میشود :

1) کلوروفورم               2) کلوروایتان               3) میتایل کلوراید            4) کلوروپنتان

1 407
مرکب CH2Cl2 به این حالت پیدا میشود :

1) مایع                       2) جامد                         3) گاز                         4) گریس

1 408
مرکب CH2Cl2 به این نام یاد میشود :

1) کلوروفورم               2) میتلین دای کلوراید        3) دای کلوروایتان        4) دای کلوروپنتان

1 409
مرکب CH2Cl2 دارای خاصیت ذیل میباشد:

1) ضد حریق          2) بیهوش کننده           3) سبکتر از گاز هایدروجن       4) به حالت گازوجود دارد

1 410
مرکب CH Cl3 به این نام یاد میشود:

1) کلوروفورم              2) کلورومیتان              3) ترای کلوروایتان          4) کاربن تتراکلوراید

1 411
مرکب CH Cl3 به این حالت وجود دارد :

1) مایع سبک              2) گاز سبک                 3) مایع سنگین               4) گاز سنگین

1 412
مرکب CH Cl3 در اثر این عمل تجزیه میشود :

1) در اثر جزبه            2) در اثر نور               3) در اثر حرارت            4) در سردی

1 413
مرکب C Cl4 به این نام یاد میشود :

1) تتراکلورومیتان           2) کلوروفورم            3) کلوروامیتان               4) میتلین تتراکلوراید

1 414
مرکب C Cl4 دارای این خاصیت است :

1) بیهوش کننده             2) ضد حریق               3) چرب کننده              4)  سرش کننده

1 415
CH3

نام این مرکب CH3-CH2-CH2CH2-C-CH3 عبارت است از :

CH2

CH2

1) 3- 3 دای میتایل هپتان     2) ایتایل میتایل هکسان        3) دای میتایل اوکتان      4) ترای میتایل نونان

2 416

حاصل این تعامل Al4Cl3+12HCl           عبارت است از :

1) Alcl3+CH3Cl            2)AlCl3+CH4 3)AlCl3+CH2Cl2 4)AlCl3+CHCl3

3 417
حاصل این تعامل     CH3OH + 2HI         عبارت است از :

1)  CH4+H2O+I2 2)CH3 I+ HI+H2O 3)CH2I2 +H2 O+H2 4)CH3I +NOl+H20

3 418

حاصل این تعاملCH3COONa+NaOH              عبارت است از :

1) CH3Na+NaHCO3 2)CH4+Na2CO3

3)                                    CH3OH +2Na +CO2 4)CH3OH +NaHCO3

3 419
Cl   Cl

نام مرکب H-C –C –Cl عبارت است از :

Cl   Cl

1) 1،1،1،2 تتراکلوروایتان                                     2) 1،1،1،2 تتراکلوروایتان

3) 1،1،1 ترای کلوروایتان                                   4) 1،1،1، 2 تتراکلوروپروپان

2 420
H   H                     H    H

مرکبات H-C – C – Cl      وCl – C – C – Cl  باهم چنین رابطه دارند :

H    H                    H    H

1) توتومیر                2) ایزومیرم                       3) ایزومیر                   4) ایزوبار

2 421
حاصل این تعامل 2CH3I+2Na              عبارت است از :

1) 2CH3Na+I2 2)C2H6+2NaI           3)2CH4+2NaI           4)C2H5I+NaI

2 422

حاصل این تعامل CH3-COOH+6HI           عبارت است از :

1) C2H6+2H2O+3I2 2) 2CH4+2HOI+H2O

3) C3H8+H2O+I2 4) C4H10+H2O+I2

2 423
مرکب بروموفورم دارای فورمول ذیل اســــت :

1) HCOOBr                   2)CH Br3 3) CH2Br2 4) C Br4

1 424
نام این رادیکال C7H15 عبارت است از :

1) amyl                       2) Butyl                      3)Probyl                      4)Heptyl

1 425
نام این رادیکال C5H11 عبارت است از :

1) Butyl                      2)amyl                        3)Hexyl                     4)Decyl

1 426
فورمول عمومی سایکلوالکانها قرار ذیل است :

1) CnH2n+2              2)CnH2n                      3)CnH2n                  4)C2nHn+2

1 427
در سایکلو الکانها بین اتوم های کاربن این نوع روابط کیمیاوی وجود دارد :

1) اشتراکی دوگانه            2) اشتراکی سه گانه           3) اشتراکی یگانه           4) اشتراکی یک طرفه

2 428
الکین ها  دارای فورمول عمومی ذیل اند :

1) CnH2n-2                2)CnH2n+2                3)CnH2n                  4)CnH2n+1

2 429
در هایدروکاربنهای غیر مشبوع اتومهای کاربن توسط این نوع اتومها مشبوع نشده اند :

1) اتومهای کاربن           2) اتومهای هایدروجن         3) اتومهای نایتروجن    4) اتومهای اکسیجن

2 430
نام این مرکب C4H8 عبارت است از :

1) Ethene                2)Propylene                   3)Butylene              4)Pentene

1 431
CH3

CH2

نام این مرکب CH3-CH2-CH2-CH2-C     CH2 عبارت است از؟

1) 3,Ethyl, 1- Hexene                                    2)3,Ethyl,3- Hexene

3)1-Ethyl-3Hexene                                   4) 2,Ethyl, 2-Pentene

2 432
CH3

نام این مرکب CH    CH2-CH2-CH2-CH2 H3C- عبارت است از :

CH2

CH3

1) 5,5-dimethyl-4- Heptene                           2) 4,4-dimethyl-2-Hexene

3) 3,3- dimethy-4- Heptene                           4)3,3-dimethy pentene

2 433
C2H5OH Con

یکی از مواد حاصله این تعامل CH3-CH2-CH2-Cl                           مرکب ذیل است :

1) C3H6 2) C4H8 3)C5H10 4)C2H4

2 434
یکی از مواد حاصله این تعامل H3-CH2-CH-CH2+Zn              مرکب ذیل است :

Br  Br

1) C3H6 2) C4H8 3)C5H10 4)C4H10

2 435
اولیفین ها این نوع مرکبات اند :

1) مشبوع                   2) غیر مشبوع                   3) حلقوی                    4) هیتروسیکلیک

1 436
Ethylene  در یکی از مواد ذیل خوب حل میشود :

1) آب                        2) الکول                           3) تیزاب نمک             4) سودیم هایدروکساید

2 437
از ارجاع Ethylene توسط هایدروجن این مرکب بدست می آید :

1) پروپان                  2) میتان                            3) ایتان                     4) پروپیلین

2 438
حاصل این تعامل C2H4+Br2 عبارت است از :

1) دای بروموايتين           2) دای بروموایتان          3) ایتلین بروماید          4) میتایل بروماید

2 439
فورمول عمومی {-CH2-CH2}n به یکی از مرکبات ذیل تعلق دارد :

1) پولی پروپیلین           2) پولی ایتلین                 3) پولی دینایل             4) مرکب حلقوی

2 440
-HCl

حاصل این تعامل CH3-CH2 عبارت است از :

Cl

1) HCl+C2H4 2) HCl+CH4 3) C2H6+HCl             4)C2H6+H2

2 441
170C0

حاصل این تعامل                C2H5OH عبارت است از :

H2SO11

1) C2H6+H2O                   2)C2H4+H2O          3)CH4+H2O          4)CH3OH+H2

2 442
یکی از مواد حاصله این تعامل C2H5OH+H2SO4 عبارت است از :

1) CH4 2)C2H6 3) C2H4 4) C3H6

2 443
این فورمول عمومی ( Cnlhn-2) مغلق به یکی از مرکبات ذیل است :

1) الکانها             2) الکاین ها                    3) الکین ها                      4) سایکلوالکانها

1 444
نام مرکب H3C-CH2-C     C-CH3 عبارت است از :

1) Hexyne                 2) Pentene                3)Pentyne             4)Pentane

2 445
نام این مرکب CH3-CH2-C    C-C-C-CH3 عبارت است از :

CH3

1) 5- میتایل – 3- هکساین    2) 2- میتایل-3- هکساین     3) 3-میتایل هکساین     4) 5- میتایل-2-همتاین

2 446
حاصل این تعامل Ca C2+H2O           عبارت است از :

1)Ca (OH)2+C2H4 2) Ca(OH)2+C2H2

3) Ca(OH)2+2CH4 4) Ca (OH)2+CoH6

2 447
Na

حاصل این تعامل              C2H2+H2 عبارت است از :

1) ایتان                   2) اتیلین                        3) میتان                         4) پروپین

2 448
نور

حاصل این تعامل   HC    CH+Br2 عبارت است از :

1) دای بروموایتان            2) دای بروموایتلین            3) دای بروموپروپین           4) دای بروموپنتین

2 449
C2H5oH

یکی از مواد حاصله تعامل ذیل CH2 CHBr                    عبارت است از :

KoH

1) ایتان                      2) ایتلین                         3) استلین                            4) پروپین

3 450
استلین را به این نام نیز یاد می کنند؟

1) methyne                      2)ethyne                      3)propyne              4)ethane

1 451
ایزومیر ها مرکباتی اند که :

1) فورمول مشرح و جمعی یکسان دارند                2) فورمول جمعی یکسان و فورمول مشرح مختلف دارند

3) فورمول مشرح و وزن مالیکولی مختلف دارند     4) دارای عین خواص کیمیاوی میباشند

2 452
مرکبات CH3-O-CH3 و C2H5OH   باهم :

1) ایزوبار اند             2) ایزوترم اند            3) ایزومیراند            4) ایزوکور ( Isochor) اند

2 453
حاصل این تعامل n CH2 + CH Cl                یکی از مرکبات ذیل میباشد :

1) پولی ایتلین               2) پولی وینایل کلوراید              3) کلوروایتان           4) کلوروفورم

2 454
هریک از واحد مالیکول پولیمیر را به این نام یاد می کنند :

1) رادیکال                  2) مالیکول                        3) مونومیر                  4) ایزومیر

2 455
رابر مصنوعی نیوپرین از پولیمیر شدن ماده ذیل حاصل میشود :

1) استلین                   2) ایتلین                           3) کلوروپرین                4) وینایل کلوراید

3 456
ترموپلاستیک ها ( thermoplastics) در مقابل حرارت  :

1) مقاومت دارند        2) نرم میشوند       3) سخت میشوند        4) به مونومیر های خود تجزیه میشوند

3 457
در پولیمیرایزیشن این عملیه صورت میگیرد :

1) تجزیه پولیمیرها    2) یکجا شدن مونومیر ها    3) تبدیل شدن یک پولیمر به دیگر   4) سوختن پولیمر

2 458
نشایسه از پولیمرایزیشن این قند تشکیل میشود :

1) -1-4-glucose α          2) β-1-4-glucose              3)Sacharose          4) Lactose

3 459
سلولوز از پولیمرایزیشن این قند تشکیل میشود :

1)  α-1-4- glucose         2) β-1-4-glucose            3) Sachorse             4)Lactose

3 460
رابر مصنوعی با فورمول عمومی (C5H8)n از پولیمرایزیشن ماده ذیل حاصل میشود :

1) ایزوپرین                     2) پروپین                          3) وینایل کلوراید          4) ایتلین

3 461
H  CH3 H   H

فورمول ( -C  – C = C – C-)n متعلق به یکی از مواد ذیل است :

H                  H

1) نشایسته             2) سلولوز                           3) پروتین                        4) رابر مصنوعی

2 462
نفت بصورت عمومی از این مواد تشکیل شده است :

1) از مخلوط هایدروکاربنها                                     2) از مخلوط تیزاب های عضوی

3) از مخلوط شحمیات                                          4) از مخلوط پروتین ها

2 463
از انشقاق حرارتی تحت فشار و درجه حرارت بلند مالیکول پطرول خام :

1) باهم یکجا شده مالیکول بزرگ را میسازد              2) به مالیکول های کوچک تبدیل میشود

3) به CO2 و H2O تجزیه میشود                          4) به C و H2 تجزیه میشود

2 464
در تراکم مالیکولی، مالیکول های ماده :

باهم یکجا شده مالیکول بزرگ را تشکیل میدهند      2) تجزیه شده مالیکول های کوچک را بوجود می آورند

3) به آیون ها تجزیه میشوند                               4) به CO2 و H2O تجزیه میشوند

2 465
با ازدیاد وزن مالیکولی نقطه جوش هایدروکاربنها :

1) زیاد میشود                2) کم میشود                3) بدون تغییر باقی میماند        4) بسیار کم میشود

2 466
RX فورمول عمومی این مرکبات عضوی است :

1) الکول ها                   2) الدیهاید ها                3) هلاید ها                      4) هایدراید ها

2 467
نام مرکب C4H6 عبارت است از :

1) بیوتین                     2) بیوتان                    3) پنتین                             4) دای میتایل استلین

2 468
CH3-CH2-OH این نوع مالیکول است  :

1) الکول دومی             2) الکول اولی               3) الکول سومی                 4) الکول دوقیمته

2 469
این مرکب CH3-CH-OH عبارت است از :

CH2

CH3

1) الکول اولی                 2) الکول دومی            3) الکول دوقیمته             4) الکول سومی

2 470
CH3

مرکب CH3-CH2-C-OH عبارت است از؟

CH3

1) الکول سومی                2) الکول دومی                3) الکول اولی           4) الکول سه قیمته

2 471
از اکسیدیشن الکول اولی این مرکب حاصل میشود :

1) کیتون              2) الدیهاید                 3) الکول دومی                      4) الکول دو قیمته

2 472
از اکسیدیشن الکول دومی این مرکب حاصل میشود؟

1) الدیهاید                     2) الکول سومی                 3) الکول دومی         2) الکول دوقیمته

2 473
هرگاه عملیه اکسدیشن بالای الکول سومی صورت گیرد :

1) کیتون بوجود می آید    2) والدیهاید بوجود می آید          3) صورت نمیگرد       4) تیزاب بوجود می آید

2 474
OH

نام این الکول CH3-CH2-C-CH3 عبارت است از :

CH3

1) 2- میتایل، 2- بیوتانونل        2) 2- بیوتایل الکول          3) 2- میتایل، 1- بیوتانول     4) امایل الکول

2 475
CH2-OH

این مرکب CH2-OH یک الکول :

1) دومی است             2) سومی است                      3) دوقیمته است                4) اولی است

2 476
با ازدیاد وزن مالیکولی قابلیت حل شدن الکول ها در آب :

1) کم میشود               2) زیاد میشود                 3) بدون تغییر باقی میماند         4) از بین میرود

2 477
با ازدیاد تعداد کاربن در مالیکول الکول ها نقطه جوش آنها :

1) بلند میرود             2) تنزیل میکند                 3) بسیار تنزیل میکند             4) تغییر نمی کند

2 478
با ازدیاد وزن مالیکولی الکولها درجه جوش آنها :

1) زیاد میشود             1) کم میشود                3) بسیار کم  میشود                   4) تغییر نمی کند

2 479
موجودیت رابطه هایدروجنی بین مالیکول های الکول ها باعث :

1) تنزیل نقطه جوش میشود                            2) بلند رفتن نقطه جوش میشود

3) کم شدن کثافت میشود                                 4) کم شدن وزن مالیکولی میشود

2 480
از اکسیدیشن کدام یک از الکول ها  کتیون تولید میشود :

1) الکول اولی                   2) الکول دومی                   3) الکول سومی             4) الکول دوقیمته

3 481
H

نام کیمیاوی مرکب عضوی CH- C-CH2-CH3 عبارت است  از :

OH

1) 2- ميتایل 1- بیوتانول           2)   2- بیوتانول               3) 2-  پروپانول         4 ) 2- پنتانول

1 482
در اثر تعامل سودیم با الکول ها یکی از مرکبات ذیل بدست میاید :

1) سودیم الکولات        2) سودیم کاربونیت              3) سودیم سلفیت             4) سودیم الدیهاید

2 483
در اثر تعامل الکول با تیزاب سرکه یکی از مرکبات ذیل حاصل می شود :

1) ایتر                       2) الدیهاید                        3) کیتون                        4) ایستر

3 484
اگر از یک مالیکول ایتایل الکول در موجودیت تیزاب گوگرد یک مالیکول آب کشیده شود، مرکب حاصله عبارت است از :

1) ایتان                     2) ایتاین                        3) اتلین                         4) استلین

3 485
اگر کیتون در موجودیت کتلست (Ni) هایدروجنیشن شود یکی از مرکبات ذیل بدست میاید  :

1) الدیهاید                 2) ایتر                         3) ایستر                         4) الکول

2 486
اگر سکروز ( بوره) در موجودیت انزایم انورتیزهایدرولیز گردد در نتیجه یکی از مواد ذیل بدست می آید :

1) فرکتوز               2) گلوکوزومانوز            3) گلوکوزوفرکتوز             4) نشايسته

3 487
فورمول مشرح گلیسرین عبارت است  از :

CH= O                           CH2-OH                     H2C-OH                          CH2-OH

CH- OH    (4                  at2-OH    (3                    C=O      (2                   CH-OH     (1

at2-OH                           at2-OH                           at2-OH                         H2C-OH

2 488
در اثر تعامل گلسیرین با یک اتم سودیم یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) سودیم الدیهاید         2) مونوسودیم گلیسیرین        3) دای سودیم گلیسیرین     4) ترای سودیم الکولات

3 489
در اثر تعامل گلیسیرین با سه مالیکول تیزاب شوره یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) گلیسیرایل  مونونایتریت                                     2) گلیسیرایل دای نایتریت

3) گلیسیرایل ترای نایتریت                                     4) گلیسیرایل تترا نایتریت

2 490
فورمول کیمیاوی تیزاب سیتاریک عبارت است از :

1) C15H35COOH           2) C17H35COOH         3)    C18H35COOH      4)C16H35COOH

1 491
از تعامل شحم ستیارین با سودیم هایدروکساید یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) الدیهاید و صابون            2) کتیون و الدیهاید           3) ایستروالدیهاید       4) صابون گلیسیرین

2 492
فورمول کیمیاوی صابون عبارت است  از :

C17H35COOHa       2) C18H35COOHA 3) C19H35COOHA         4) C20H35COONa

1 493
فورمول عمومی ایتر ها عبارت است از :

1) R-O-H                     2) R COH            3)R COR                 4) ROR

1 494
نام کیمیاوی مرکب CH3-O-C2H5 عبارت است از :

1) میتایل ایتایل ایتر          2) ایتایل میتایل ایتر           3) میتایل ایتایل کیتون      4) میتایل ایتایل ایستر

2 495
نام مرکب CH3-CH2-CH2-O-CH3 عبارت است از:

1) میتایل ایتایل ایتر        2) میتوکسی پروپان           3) ایتوکسی پروپان          4) میتایل ایتایل ایستر

2 496
در اثر اکسديشن الدیهاید یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) الکول                   2) تیزاب                     3) ایتر                            4) ایستر

3 497
نام مرکب CH3-CH2-CH2OC2H3 عبارت است از:

1) میتوکسی پروپان           2) ایتوکسی پروپان            3) ایتوکسی بیوتان            4) میتوکسی بیوتان

2 498
فورمول عمومی الدیهاید ها عبارت است از :

1) ROH                         2) RCOOH                  3) RCOOR              4) R COH

1 499
O

نام کیمیاوی مرکب     H-C  عبارت است از :

H

فارم الدیهاید             2) اسیت الدیهاید                3) پروپایل الدیهاید           4) بنز الدیهاید

2 500
نام کیمیاوی مرکب C6H5CHO عبارت است از :

1) بنزایل الکول             2) بنزالدیهاید              3) بنزایل ایتر                    4) بنزکیتون

2 501
از دی هایدروجنیشن الکول یکی  از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) تیزاب                                   2)  کیتون                3) الدیهاید                     3) ایستر

3 502
از هایدروجنیشن الدیهاید در موجودیت کتلست یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) الکول                    2) ایتر                        3) ایستر                         4) کیتون

2 503
فورمول عمومی کیتون ها عبارت است از :

1) RCOR                   2) RCOOR                    3) RCOOH             4) RCOONa

1 504
کدام یکی از کیتون های ذیل متناظر اند :

1) CH3-CO C2H5 2) CH3CO CH3 3) CH3CH2CO C3H8 4)CH3CH2-CO C4H10

2 505
نام کیمیاوی مرکب C2H5CO C3H7 عبارت است از :

1) بیوتایل ایتایل الکول                                                  2) بیوتایل ایتایل کیتون

3) ایتایل پروپایل کیتون                                                 4) بیوتایل پروپان کیتون

3 506
نام کیمیاوی مرکب CH3 CO CH3 عبارت است از :

1) 2- پروپانون                 2) 1 پروپانون               3) پروپانون              4) بیوتانون

2 507
در اثر هایدروجنیشن کیتون در موجودیت کتلست یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) الکول اولی            2) الکول دومی                     3) الکول سومی            4) الکول چهارمی

3 508
فارمول کیمیاوی مشک عبارت است از :

1) C12H30O               2) C14H20O                    3) C16H30O                4) C18H30O

1 509
فورمول عمومی تیزاب های عضوی عبارت است از :

1) RCOOR                  3) R-COH                 3) RCOR                 4)RCOOH

1 510
نام کیمیاوی مرکب HCOOH عبارت است از :

1) تیزاب سرکه          2) تیزاب شیر               3) تیزاب لیمو                4) تیزاب مورچه

1 511
نام کیمیاوی مرکب CH3CH2COOH عبارت است از :

1) پروپنک اسید              2) استیک اسید                    3) بیوتونیک اسید        4) فارمیک اسید

2 512
فورمول کیمیاوی بیوتانیک اسید عبارت است از :

1) CH3CH2COOH                                       2) CH3CH2CH2 COOH

3) CH3CH2CH2CO-OH                               4) CH3CH2CH2CH2CH2COOH

1 513
نام کیمیاوی مرکب CH3( CH2)3COOH عبارت است از :

1) ایتانونیک اسید         2) پروپانیونیک اسید            3) بیوتانونیک اسید         4) پنانونیک اسید

2 514
تیزاب مورچه در اثر اکسیدیشن ضعیف به یکی از مرکبات ذیل پارچه میگردد :

1) H2O+HCl              2) CO2+ROH                3)H2O+CO2 4) H2O+CO

3 515
از تعامل سودیم هایدروکساید با کاربن مونواکساید در موجودیت فشارهوا کدام یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) سودیم استیت        2) سودیم فارمیت                3) استیک اسید                 4) بیوتاریک اسید

3 516
در اثر اکسدیشن فارم الدیهاید یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) فارمیک اسید            2) استیک اسید                3) پروپانیک اسید             4) میتانول

2 517
در اثر تعامل تیزاب سرکه با الکول یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) ایتر                           2) ایستر                      3) تیزاب                     4) الدیهاید

3 518
در اثر تعامل تیزاب سرکه با جست علاوه برگاز هایدروجن کدام یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) تیزاب جست                2) اسیتات جست                 3) سلفیت جست           4) جست فلزی

2 519
نام مرکب کیمیاوی CH2ClCOOH  عبارت است از :

1) دای کلورواستیک اسید                                                  2) کلوراید استیک اسید

3) مونوکلورواستیک اسید                                                  4) دای کلوراید استیک اسید

2 520
استیک اسید را می توان از اکسید یشن یکی از مرکبات ذیل بدست آورد:

1) ایتانول               2) پروپانول                        3) میتانول                     4 ) بیوتانول

3 521
تیزاب سرکه را می توان از اکسدیشن یکی از مرکبات ذیل بدست آورد:

1) کیتون                2) ایتر                              3) اسیت الدیهاید             4) ایستر

2 522
فورمول کیمیاوی جمعی اوگزالیک اسید عبارت است از :

1) C2CO CO3 2) C2H2O4 3) C2H2O3 4) CH2O2

1 523
نام مرکب کیمیاوی CH2-COOH

HOC-COOH                           عبارت است از :

CH2-COOH

1) اوگزالیک اسید                   2) ستریک اسید              3) بیوتاریک اسید          4) ایتانوئیک اسید

2 524
فورمول عمومی استیرها عبارت است از :

1) RCOR                   2) ROR                     3)RCOH                 4)R-COOR

1 525
از تعامل تیزاب های عضوی با الکول یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) ایستر                     2) ایتر                          3) کیتون                      4) الدیهاید

3 526
نام کیمیاوی مرکب CH3-COOC2H5 عبارت است از :

1) ایتایل فارمیت             2) میتایل فارمیت                   3) ایتایل اسیتیت         4) ایتایل میتایل اسیتیت

2 527
نام کیمیاوی مرکب HCOO CH3 عبارت است از :

1) ایتایل فارمیت              2) میتایل فارمیت                  3) ایتایل استیت       4) پرتایل اسیتیت

2 528
فورمول کیمیاوی مرکب پروپایل اسیتیت عبارت است از :

1) CH2COOC2H5 2) CH3COC2H5 3) CH3COO3H7 4) CH3COOCH3

2 529
در اثر تعامل ایستر ها با امونیا یکی از مرکبات ذیل بدست می آید :

1) امونیم اسیتات          2) اماید                       3) استیک اسید                4) امونیم کاربونیت

3 530
ایستر ها را میتوان در اثر تعامل مرکبات ذیل بدست آورد :

1) تیزاب والکول            2) تیزاب وایتر                     3) تیزاب وکیتون        4) تیزاب وآب

3 531
نام کیمیاوی صابون عبارت است از :

1) سودیم ستریت              2) سودیم کاربونیت               3) سودیم اسیتات        4) سودیم گلوکونات

1 532
صابون را می توان از تعامل مرکبات ذیل بدست آورد :

1) مواد شحمی و ایترها   2) مواد شحمی و ایسترها    3) مواد شحمی و القلی ها   4) مواد شحمی و تیزاب

2 533
نام کیمیاوی مرکب CH3CH2SH عبارت است از :

1) ایتایل سلفونیک اسید         2) ایتایل مرکپتان           3) میتایل مرکپتان        4) میتان تایول

1 534
نام کیمیاوی مرکب CH3-SH عبارت است از :

1) ایتایل مرکپتان            2) میتانول                   3) ایتانول                  4) میتایل مرکپتان

1 535
فورمول کیمیاوی مرکب دای ایتایل  تیواتیر عبارت است از :

1) CH3CH2-S-CH2CH3 2) CH2CH2S-CH2CH3

3) CH3CH2O CH2CH3 4) CH3CH2SO CH2CH3

3 536
آهن ها مرکباتی  اند که دارای یکی از خواص ذیل میباشند :

1) تیزابی                   2) امفوتیری                      3) تیزابی قوی               4) قلوی

2 537
از تعامل امین اولی با نایترس اسید کدام مرکبات ذیل بدست می آید  :

1) الکول + N2+CO2 2) الکولN2+H2O+       3) الکول+CO+H2O       4) الکول +H2+N2

3 538
امین ها در اثر تعامل هایدروکاربن های هلوجن دار با یکی از مرکبات ذیل حاصل می شوند :

1) تیزاب                       2) القلی                       3) امونیا                           4) نمک

2 539
گروپ کاربوکسیل عبارت است از :

1) –OH                 2) –CO                          3) –COH                         4) -COOH

1 540
فورمول مالیکولی سودیم بنزوات قرار زیر است :

1)          2)           3)       4)

1 541
فورمول نسبتاً درست بنزین توسط یکی از علمای زیر کشف گردید:

1) مندلیف                     2) ماری کیوری              3) لیکوله                    4) لووئيس

1 542
در حلقه بنزین مجموعــاً :

1) دورابطه دوگانه موجود است                                               2) سه رابطه دوگانه موجود است

3) چهار رابطه دوگانه موجود است                                           4) یک رابطه دوگانه موجود است

2 543
فورمول بنزین عبارت است از :                                 CN

1)            2)           3) HC            CH                   4) C6H12O6

HC             CH

CN

1 544
هرگاه حلقه بنزین به وسیله  هایدروجن مشبوع گردد، مرکب  زیر بدست ميآيد:

1) سیکلوهگزان            2) سیکلوپنتان                 3) سیکلوبوتان                4) سیکلوپروپان

3 545
نام مرکب   C                               قرار ذیل است :

C

H C        C-Cl

HC          CH

C -Cl

1) 4,3,1- ترای کلورو بنزین                                            2) 4,2,1- ترای کلورو بنزین

3) 5,3,1- ترای کلورو بنزین                                            4) 6,5,3- ترای کلورو بنزین

2 546
اگر هایدروجن های دو اتم مجاور حلقه بنزین به رادیکال ها یا مواد دیگر تعویض گردند، در آنصورت در ابتدای نام بنزین اصطلاح زیر علاوه می شود :

1) Para                    2) Metha                    3) Ortho                       4) Per

2 547
نام مرکب   CH                            قرار زیر است :

H C        C-Br

HC          C-Br

CH

1) Ortho dibromo Benzen                                2) Metha dibromo Benzen

3) Para dibromo Benzen                                  4) Perdibromo Benzen

1 548
نام کیمیاوی     COOH     قرار زیر است :

C                                                       1) فتالیک اسید                        2) میتافتالیک اسید

HC         C-COOH

HC         CH                                      3) پارافتالیک اسید                   4) اورتوفتالیک اسید

CH

3 549
از حرارت دادن سه مالیکول  استلین د رموجودیت کتالیزر مرکب زیر بدست میآید:

1) بنزین                    2) هگزان                     3) بنزوئیک اسید                 4) پنتان

2 550
محصول  یکی از مرکبات زیر است :

1) C6H12 2) C6H5COOH               3) C6H6 4) C6H5OH

3 551
مرکب D.D.T اولین بار توسط یکی از علمای زیر بدست آمد :

1) کیلوله                   2) زیدلر                     3) کووندیش                     4) پرستلی

1 552
آب وبنزین سلفونیک اسید از تعامل مرکبات ذیل بدست ميآيند:

1) ناتیریک اسید+ بنزین                                              2) سلفوریک اسید + بنزین

3) استیک اسید + بنزین                                              4) سلفورس اسید + بنزین

3 553
از تعامل بنزین ( Benzen) با نایتریک اسید، مرکبات ذیل بدست میآيند :

1) نایتروبنزین و آب         2) امینو بنزین و آب          3) تولوئین وآب          4) فینول وآب

3 554
T.N.T به این مفهوم است :

1) ترای کلوروتالوئین        2) تترانایتروتالوئین         3) ترای نایتروتالوئين        4) تتراکلوروتالوئین

2 555
D.D.T به این مفهوم است :

1) دای کلورو دای فینایل ترای کلوروایتان                    2) دای برمودای فینایل ترای برموایتان

3) دای کلورودای فینایل فلورو ایتان                            4) دای آیودو دای فینایل ترای فلوروایتان

2 556
یکی از مرکبات زیر مشتق هلوجنی بنزین است :

1) C6H5-NO2 2) C6H5-Cl 3)  C6H5-OH 4) C6H5-CH3

1 557
فورمول مالیکولی انلین عبارت است از :

1) C6H5-NO2 2) C6H5-CH3 3) C6H5-COH 4) C6H5-NH2

2 558
اگر یک اتم H حلقه بنزین به وسیله گروپ OH تعویض گردد، مرکب تشکیل شده بنام :

1) فینول یاد میشود          2) انلین یاد میشود         3) تالوئین یاد میشود        4) بنزوئیک اسید یاد میشود

3 559
بنزالدیهاید در جمع یکی از گروپ های عمده  مرکبات زیر است :

1) اروماتیک ها       2) هوموسکلیک ها         3) هیتروسیکلیک ها                4) پارافین ها

1 560
فورمو مالیکولی امایگ دالین ( Amygdaline) قرار زیر است :

1) C6H12-O6 2) C6H5-COOH 3) C20H27O11N 4) C6H5-NH2

2 561
فورمول مالیکولی بنزوین قرار زیر است :

1) C14H12O2 2) C20H27O11N 3) C7H6O2 4) C6H12O6

2 562
فورمول گریگنارد عبارت است از :

1) C6H5MgCl                2) C6H5CaBr 3) C6H5BaI            4) C6H5SrBr

2 563
مشتق اسيتل دار ساليسليك يكي از ترکیبات ذیل است :

1) گلوکوز                        2) آسپرین                       3) سلولوز                   4) لیپد

3 564
فورمول مالیکولی نفتالین عبارت است از :

1) C6H12 2) C6H6 3) C10H8 4) C6H12O6

2 565
در ترکیب نفتالین چند حلقه  بنزین شامل است :

1) یک حلقه                     2) دو حلقه                       3) سه حلقه                  4) چار حلقه

2 566
سه مالیکول میتایل الکول مساویست به :

1) دومول اتم آن             2) سه مول اتم آن             3) سه مول مالیکول آن        4) دومول مالیکول آن

2 567
مواد کیمیاوییکه هم تعاملات را سرعت بخشیده وهم موجب کندی ( بطی شدن) آنها می شوند ودر اخیر تعامل بدون تغییر باقی می مانند بنام :

1) فعال کننده ها یاد میگردند                                            2) غیرفعال کننده ها یاد میگردند

3) کتالیزر ها یاد می گردند                                              4) تعامل دهنده ها یاد می گردند

1 568
یکی از مرکبات زیر اروماتیک است :

1) ایتایل الکول              2) بنزین                     3) سیکلوهگزان             4) پروپان

1 569
فورمول عمومی هایدروکاربن های حلقوی مشبوع قرار زیر است :

1) CnH2n 2) CnHn 3) CnH2n+2                4) CnH2n-2

1 570
فورمول عمومی هایدروکاربن های حلقوی غیر مشبوع قرار زیر است :

1) CnH2n 2) CnHn 3) CnH2n+2                4) CnH2n-2

1 571
درجه حرارت عادی عضویت انسان عبارت است از :

1) 470C               2 ) 370C                     3)C  270 4) 570C

1 572
فارمول کیمیاوی سکروز عبارت است از :

1) C6H12O6 2 ) C12H22O11 3) C6H10O5 4) C5H10O5

2 573
فارمول کیمیاوی لکتیک اسید عبارت است از :

1 )   CH3—CH—-COOH                      2) CH3—CH2—CH — COOH

OH                                                       OH

3)   CH3— ( CH2)2—CH—COOH                    4) CH3—CH—CH2—COOH

OH                                                                              OH

3 574
نشایسته وسلولوز شامل کدام یکی از مواد ذیل اند :

1) پروتین ها                    2) ویتامین ها                   3) شحمیات                      4) کـاربوهایدریت ها

2 575
کدام یکی از قند های ذیل از جمله مونوسکاراید ها است :

1) سکروز               2) فــرکتوز                         3) لکتوز                       4) گلکتوز

3 576
گلوکوز به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود :

1) قند شیر                   2) قند نیشکر                    3) قند لبلبو                 4) قند انگــور

1 577
شیرنی گلوکوز نسبت به سکروز:

1) بیشتر است             2) مساوی است                  3) کمتــر است                4) بسیار زیاد است

2 578
از ارجاع گلوکوز توسط هایدروجن کدام یکی از مواد ذیل حاصل میشود :

1) ســاربیتول              2) سکروز                         3) لکتوز                      4) مالتوز

2 579
فارمول کیمیاوی فینایل هایدرازین عبارت است از :

1 ) C6H5—NH—NH2 2) (C6H5)2—NH2

3) (C6H5)2—NH—NH2 4) (C6H5)2—NH—(NH2)2

2 580
کدام یکی از قند های ذیل دوقیمته است :

1) مـالتـوز                    2) گلوکوز                    3) نشایسته                    4) فرکتوز

1 581
فارمول کیمیاوی قند شیر عبارت است از :

1) C6H12O6 2 ) C12H22O11 3) C12H21O11 4) C6H10O5

3 582
در شیر انسان مقدار لکتوز عبارت است از :

1) 5 فیصد                 2) 7 فیـصـد                    3) 17 فیصد                     4) 15 فیصد

3 583
شیرنی مالتوز نسبت به بوره:

1) کـم است                2) زیاد است              3) مساوی است                4) بسیار زیاد است

2 584
کدام یکی از مواد ذیل از جمله پولی سکاراید ها است :

1) نشــایسته                2) فرکتوز                        3) لکتوز                 4) سکروز

1 585
نشایسته در کدام یکی از مواد ذیل موجود نیست :

1) جــواری                2) گندم                        3) کچالو                       4) گوشت

2 586
از نشایسته برای کدام یکی از مقاصد ذیل استفاده میشود :

1) خوراک                                                                              2) استحصال گلوکوز

3) استوار نگهداشتن پارچه های نخی                                          4) هــرسه جواب درست است

1 587
منبع مهم سلولوز عبارت است از :

1) حیوانات                  2) نباتـات                       3) حیوانات ونباتات                4) پروتین ها

2 588
نایلون از کدام  مرکبات ذیل ساخته شده است :

1) سلولوز نایـتـروجن دار                                                     2) سلولوز فاسفورس دار

3) سلولوز سلفر دار                                                            4) سلولوز پتاشیم دار

3 589
فارمول کیمیاوی پالمتیک اسید عبارت است از:

1) C51H31—COOH                                2) C16H31—COOH

3) C17H31—COOH                                4)  C15H31–COOH

3 590
فارمول کیمیاوی ستیاریک اسید عبارت است از :

1) C16H36—COOH                                2) C17H36—COOH

3 ) C17H35—COOH                                4) C16H35–COOH

3 591
هرگاه اسید شحمی بصورت مشبوع باشد دراینصورت :

1) روغن جامــد است        2) روغن مایع است        3) روغن گاز است        4) نیمه مایع است

2 592
کدام یکی از مواد ذیل پروتین دارد:

1) نخــود                       2) کاهو                         3) پیاز                      4) زردک

1 593
انسولین هورمونی  است که در بدن مقدار کدام یکی از مواد ذیل را کنترول مینماید:

1) شحم                      2) قنــد                            3) پروتین                  4) ویتامین

2 594
فارمول کیمیاوی گلایسین عبارت است از :

1   ) H2C—CH2—COOH                               2) H2C—CH2—CH2—COOH

NH2 NH2

COOH

3   ) C—CH2—COOH                                     4 ) CH2—COOH

NH2 NH2

3 595
شخص معتاد به مواد مخدر دارای کدام یکی از صفات ذیل است :

1) قدرت تفکر خود را از دست میدهد               2) فعالیت جسمی خود را از دست میدهد

3) عاطل وباطل میگردد                                 4) هــرسه جواب درست است

1 596
فارمول کیمیاوی Indigotin عبارت است از :

1 ) C16H10N2O2 2) C15H10N2O2 3) C16H12N2O2 4) C15H12N2O2

3 597
اندیگوی خالص د رکدام یکی از مرکبات ذیل به خوبی حل میشود :

1) الکول وبنزین                       2) آب                         3) نفتـالین                           3) ایتر

2 598
فارمول کیمیاوی انیلین عبارت است از :

1 ) C6H5—NH2 2) C6H4—NH2 3)C6H6—NH2 4) C7H6—NH2

1 599
Perkin کیمیادان کدام یکی از ممالک ذیل است :

1) فرانسه                      2) امریکا                         3) انگــلستان                    4) آلمان

1 600
انتراسین از جمله مرکباتی  است که :

1) سه حلقه مشبوع دارد                                             2) ســه حلقه غیر مشبوع دارد

3) دوحلقه مشبوع دارد                                               4) چهار حلقه غیر مشبوع دارد

2

601